Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1168 av 6. august 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektive utvendige lysfunksjoner som bruker lysemitterende dioder i personbiler som kan kjøre på visse alternative brennstoffer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1168 of 6 August 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/587 as regards efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes in passenger cars capable of running on certain alternative fuels

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.9.2020)

Sammendrag av innhold
Den 19 november 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en anmodning i henhold til artikkel 12a i kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 725/2011 om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/587. Slik at effektiv utvendig belysning av kjøretøyet ved bruk av lysdioder (LED) er godkjent som en innovativ teknologi. I henhold til beslutning dekker belysningen i personbiler som kan kjøre på visse alternative drivstoff.

Søkerne har spesielt bedt om at gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 dekker utvendig belysning av kjøretøyer ved bruk av LED i personbiler som kan kjøre på LPG, CNG eller E85. Samt at visse faktorer i testmetoden for å bestemme CO2 besparelser justeres deretter. I lys av økende bruk av LPG og CNG i nye personbiler, er det hensiktsmessig å presisere at CO2 besparelser som følge av bruk av effektiv utvendig LED belysning i kjøretøy som kan kjøre på slike drivstoff, bør tas i betraktning som CO2 besparelser som oppnås ved innovativ teknologi. Når det gjelder E85, på grunn av den begrensede tilgjengeligheten på unionsmarkedet som helhet, bør dette drivstoffet ikke skilles fra bensin i forbindelse med metoden for å bestemme CO2 besparelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Beslutningen ble vedtatt 6.august 2020 og trådte i kraft i EU 27.august 2020.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2020
Anvendelsesdato i EU
27.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet