Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/541 av 26. mars 2021 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 med hensyn til forenkling og forbedring av beregningen og utvekslingen av data og oppdatering av prosessen for endringsstyring

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/541 of 26 March 2021 amending Regulation (EU) No 1305/2014 as regard the simplification and improvement of data calculation and exchange and the update of the Change Control Management process

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 (TSI TAF) stiller grunnleggende krav til systemer og grensesnitt som brukes til informasjonsutveksling ved godstransport. ERA har foreslått endringer i TSI-en. Endringene gjelder metodikk for beregning og flyt av informasjon om forventet ankomsttid, sporingsdata for kunder, og utveksling av data med andre systemer. Endringene omfatter også en oppdatering av prosessen for endringsstyring. Det er aktørene i godstransportmarkedet som berøres av endringene, som i hovedsak omfatter jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og vogneiere.

Endringen medfører at hele vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 (TSI TAF) erstattes av vedlegget til denne forordningen (se artikkel 1).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 (TSI TAF) er ikke gjennomført i norsk rett enda. Denne endringsforordningen kan derfor ikke gjennomføres før TSI TAF er gjennomført i norsk rett.

Forordningen må enten gjennomføres i samme forskrift som TSI TAF eller i en egen forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Bane NOR har blitt forelagt rettsakten, men ikke uttalt seg.

Vurdering
Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 26. mars 2021. Rettsakten er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.03.2021
Anvendelsesdato i EU
18.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2021
Anvendes fra i Norge
13.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0541
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro