Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/278 av 23. februar 2018 om endring i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 1305/2014 med hensyn til meldingsstrukturen og modellen for data og meldinger, driftsdatabasen for vogner og enheter for ulike transportsystemer, og om vedtakelse av en IT-standard for kommunikasjonslaget i det felles grensesnittet

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/278 of 23 February 2018 amending the Annex to Commission Regulation (EU) 1305/2014 as regards the structure of the messages, data and message model, Wagon and Intermodal Unit Operating Database, and to adopt an IT standard for the communication layer of the Common Interface

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2018/278 endrer tillegg 1 til vedlegget til forordning (EU) 1305/2014 (TSI TAF). Formålet med forordning (EU)1305/2014 er å legge forholdene til rette for enklere sømløs informasjonsutveksling innen godstransport i det europeiske jernbanesystemet, uavhengig av land og operatør. Rettsaktens tekniske spesifikasjoner inneholder grunnleggende krav til bl.a. datasystemer og grensesnitt som skal etableres av aktørene. Tillegg 1 inneholder en liste over tekniske dokumenter, totalt 6 stykker. Endringene i tillegget er foretatt på bakgrunn av behov for oppdatering, feilretting mv. i de tekniske spesifikasjonene. Bakgrunnen for endringen er blant annet å åpne for en raskere og mindre kostbar implementering av dataverktøyet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det må gjøres en oppdatering av eksisterende forskrift (FOR-2014-12-08-1529) slik at endringen denne rettsakten medfører fremkommer. Forordning (EU) 1305/2014 er ennå ikke tatt inn i EØS-.avtalen, og den må tas inn i EØS-avtalen før eller samtidig med endringsforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet kan ikke se at endringen vil medføre særskilte konsekvenser av økonomisk eller administrativ art.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har sendt rettsakten til uttalelse til Bane NOR SF, som nasjonalt kontaktpunkt iht gjeldende forskrift § 2. Etter en vurdering har de ikke noen innvendinger til forslaget, og kan ikke se at endringen vil medføre konsekvenser for Norge.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel og kan tas inn i EØS-avtalen gjennom forskrift. Det gjøres oppmerksom på at forordning (EU) 1305/2014 ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen, og endringsforordningen kan derfor ikke tas inn i EØS-avtalen før forordning 1305/2014 er tatt inn.

Status
Rettsakten er vedtatt i kommisjonen 23. februar 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.02.2018
Anvendelsesdato i EU
16.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0278
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro