Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/386/EF av 23. april 2008 om endring av vedlegg A i vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjon for interoperabilitet vedrørende delsystemet styringskontroll og signaler i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og vedlegg A i vedtak 2006/860/EF om den tekniske spesifikasjon for interoperabilitet vedrørende delsystemet togkontroll og signaler i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

Commission Decision 2008/386/EC of 23 April 2008 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system and Annex A to Decision 2006/860/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system

Siste nytt

Oppdatert EØS-notat 24.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Kommisjonsbeslutning 2008/386/EF gjør endringer i de tekniske spesifikasjonene for infrastruktur på det transeuropeiske høyhastighet- og konvensjonelle jernbanenettet vedrørende delsystemet for styring, kontroll og signal (CCS). Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 23. april 2008 og publisert i Official Journal (OJ) L 136 den 24. mai 2008 og trådde i kraft 1. juni 2008. Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 96/48/EC og 2001/16/EF. Kommisjonsbeslutning 2006/679/EF og kommisjonbeslutning 2002/731/EF(endret ved kommisjonsbeslutning 2006/860/EF) etablerte de første TSIene på området. Kommisjonsbeslutning 2007/153/EF gjorde de første endringene i Anneks A i kommisjonsbeslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF. Beslutningen ble implementert i norsk i forskrift 6. februar 2009 nr. 146 om endring i forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og forskrift 6. februar 2009 nr. 145 om endring i forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen ifor delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal).

Bakgrunn og formål

Formålet med TSIen er en versjonsmessig oppgradering ift. tidligere kommisjonsbeslutninger og definerer en enhetlig/felles standard for CCS (ERTMS og ETCS) på både høyhastighet og konvensjonell jernbane. Kommisjonsbeslutningen gjør endringer på bakgrunn av erfaringer fra implementeringen samt teknisk progresjon på området. TSIen inneholder harmoniserte krav. Anneks A er ajourført tidligere ved kommisjonsbeslutning 2007/153/EF. Anneks A ajourføres igjen fordi arbeidsgruppen i det Europeiske jernbanebyrået - ERA har kommet til enighet om delkrav 108.

Sammendrag av innhold
TSIen stiller krav til delsystemet for styring, kontroll og signal. Kommisjonsbeslutningen består av preamblet og 5 artikler som regulerer gjennomføringen av TSIen. Selve endringen i TSIen er gitt som et anneks til kommisjonsbeslutningen. Det er de obligatoriske og veiledende spesifikasjoner i anneks A til kommisjonsbeslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF jf kommisjonsbeslutning 2007/153/EF som er endret. Dette vil ikke få praktisk betydning for Norge, da vi ikke har begynt å bygge ERTMS (European train management system – europeisk standard for fjernstyring av togtrafikk - ekvivalent med CTC i Norge) ennå. Kommisjonsbeslutningen Artikkel 1 omhandler virkeområdet for endringen. Anneks A i kommisjonsbeslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF jf endringene i kommisjonsbeslutning 2007/153/EF er endret til nye obligatoriske og veiledende spesifikasjoner. Artikkel 2 informerer om at innen 31. desember 2008 vil spesifikasjoner for ETCS (European train control system – ekvivalent med ATC i Norge – dvs. atomatisk togkontroll/-stopp) som er listet i vedlegget til beslutningen være komplettert med oppdaterte test spesifikasjoner. I tillegg vil feil være rettet. Artikkel 3 gir medlemsstatene frist til 31. desember 2008 til å meddele Kommisjonen om hvilke av deres linjer som vil være utrustet med ETCS, bygd etter spesifikasjoner som gjaldt før denne beslutningen trådte i kraft. Artikkel 4 og 5 fastslår ikrafttredelsesdato som er 1. juni 2008 samt at beslutningen gjelder medlemslandene.

TSIen -annekset

Endringsdirektivet sier at listen av obligatoriske spesifikasjoner og listen av veiledende spesifikasjoner som tidligere har vært gjeldende for ETCS er blitt erstattet av nye obligatoriske spesifikasjoner og nye veiledende spesifikasjoner. Det vil si at fra og med 31. desember 2008 gjelder nye versjoner for spesifikasjonene, og at ved bygging skal disse versjoner gjelde.

Merknader

Gjeldende norsk regelverk:

Kommisjonsbeslutning 2006/679/EC samt endringene i anneks A i kommisjonsbeslutning 2007/153/EF er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI styring, kontroll og signal). Kommisjonsbeslutning 2006/860/ EF samt endringene i anneks A i kommisjonsbeslutning 2007/153/EF er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI styring, kontroll og signal)

Endringer i norsk regelverk:

Det vil være behov for endringer i gjeldende forskrifter. Forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI styring, kontroll og signal) og forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI styring, kontroll og signal) må endres.

Sakkyndige instansers merknader
Med bakgrunn i at dette er en endring av tidligere spesifikasjoner for ETCS, samt at denne endringen ikke får konsekvenser for norske forhold siden vi ikke har etterspurt ETCS/ERTMS ennå, vurderte tilsynet at høring ikke var nødvendig. Dette er avklart med Jernbaneverket
Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser

TSIene vil ikke medføre direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for aktørene eller jernbanetilsynet.

Vurdering av behovet for tilpassningstekst

Det ble ikke identifisert forhold som nødvendiggjør å fremme spesielle norske posisjoner om tilpasningstekster i forbindelse med implementering av TSIen i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Åpne punkt:
Det er ikke identifisert åpne punkt i TSIen

Konklusjon:
Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant og akseptabel, og er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr. 11/2009 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 6. februar 2009 nr. 146 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og forskrift 6. februar 2009 nr. 145 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal).

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 23 april 2008, publisert i official journal (OJ) L 136 24. mai 2008, og trådde i kraft for medlemslandene 1. juni 2008. EØS-komiteen tok i beslutning 11/2009 den 5. februar 2009 inn rettsakten i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ij. Statens jernbanetilsyn fastsatte dagen etter med hjemmel i samtarfikkforskriften og høyhastighetforskriften to endringsforskrifter som gjennomfører beslutningen som sådan i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2008
Anvendelsesdato i EU
01.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 94-100
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.01.2009
Anvendes fra i Norge
30.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0386
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro