Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på på innlands vannveier, og om oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF

Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, norsk utgave)

1) I rådsdirektiv 82/714/EØF av 4. oktober 1982 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier er det innført harmoniske vilkår for å utstede tekniske sertifikater til fartøyer for fart på innlands vannveier i alle medlemsstater, med unntak for skipsfart på Rhinen. For fartøyer for fart på innlands vannveier gjelder likevel fortsatt forskjellige tekniske krav i Europa. Ettersom forskjellige internasjonale og nasjonale regler eksisterer side om side, har det så langt vært vanskelig å sikre gjensidig godkjenning av nasjonale fartøysertifikater uten at det er nødvendig med ytterligere besiktelse av utenlandske fartøyer. På flere punkter svarer heller ikke standardene i direktiv 82/714/EØF lenger til den seneste teknologiske utviklingen.

2) De tekniske kravene i vedleggene til direktiv 82/714/EØF omfatter i hovedsak bestemmelsene fastsatt i reglene for besiktelse av fartøyer på Rhinen, i den versjonen som er godkjent av Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR) i 1982. Vilkårene og de tekniske kravene for å utstede sertifikater for fart på innlands vannveier i henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen, er siden blitt revidert regelmessig og anses å gjenspeile den seneste teknologiske utviklingen. Av konkurranse- og sikkerhetsmessige hensyn, særlig for å fremme harmonisering på europeisk plan, er det ønskelig å fastsette virkeområdet og innholdet i disse tekniske kravene for Fellesskapets nett av innlands vannveier i sin helhet. Det bør derfor tas hensyn til de endringene som er gjort for nevnte nett.

3) Fellesskapssertifikater for fart på innlands vannveier som attesterer at fartøyene oppfyller alle ovennevnte reviderte tekniske krav, bør være gyldige på alle innlands vannveier i Fellesskapet.

4) Det er ønskelig å sikre en høyere grad av harmonisering mellom vilkårene for medlemsstatenes utstedelse av Fellesskapets tilleggssertifikat for fart på innlands vannveier i sone 1 og 2 (elvemunninger) og på vannveier i sone 4.

5) Med hensyn til sikkerheten i forbindelse med passasjertransport er det ønskelig å utvide virkeområdet for direktiv 82/714/EØF til også å omfatte passasjerfartøyer som frakter mer enn 12 passasjerer, i henhold til reglene for besiktelse av fartøyer på Rhinen.

6) Av hensyn til sikkerheten bør harmoniseringen av standardene ligge på et høyt nivå og oppnås på en slik måte at den ikke medfører mindre omfattende sikkerhetsstandarder på noen innlands vannvei i Fellesskapet.

7) Det er hensiktsmessig å innføre en overgangsordning for fartøyer som er i fart, og som ennå ikke medbringer et fellesskapssertifikat for fart på innlands vannveier når de gjennomgår første tekniske besiktelse i henhold til de reviderte tekniske kravene fastsatt i dette direktiv.

8) Innenfor visse grenser og avhengig av det aktuelle fartøyets kategori er det hensiktsmessig å fastsette gyldighetstiden for fellesskapssertifikater for fart på innlands vannveier i hvert enkelt tilfelle.

9) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

10) Det er nødvendig at tiltakene fastsatt i rådsdirektiv 76/135/EØF av 20. januar 1976 om gjensidig godkjenning av sjødyktighetsbevis for fartøyer på innlands vannveier, fortsatt får anvendelse på de fartøyene som ikke omfattes av dette direktiv.
11) Ettersom noen fartøyer hører inn under både virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF av 16. juni 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om lystfartøyer og virkeområdet for dette direktiv, bør vedleggene til de to direktivene så raskt som mulig tilpasses gjennom relevante komitéframgangsmåter dersom det er manglende samsvar eller motsetninger mellom bestemmelsene i nevnte direktiver.

12) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om bedre regelverksutforming(7) oppfordres medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å utarbeide egne tabeller, som så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre disse tabellene.

13) Direktiv 82/714/EØF bør oppheves

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.12.1997
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2006
Gjennomføringsfrist i EU
30.12.2008
Anvendelsesdato i EU
30.12.2008
Opphører å gjelde
07.10.2018
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 530-538
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro