Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/49/EU av 11. oktober 2013 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF som fastsetter tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier

Commission Directive 2013/49/EU of 11 October 2013 amending Annex II to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2014)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer vedlegg II til direktiv 2006/87/EC. Endringen gjelder artikkel 2.18(6) om behandling av data om fartøy og personer.

Merknader
Direktiv 2006/87/EC artikkel 23 slår fast at kun medlemsstater som har innlands vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. ESA har vurdert at tilsvarende gjelder for EFTA-stater. Norge har ikke innlands vannveier, og dermed ingen plikt til å implementere bestemmelsene i nasjonal rett. Direktivet med endringer er likevel relevant for det tilfelle at Norge oppretter innlands vannveier.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsdirektivet gjelder tekniske oppdateringer i et direktiv som ikke er gjennomført i norsk rett. Endringsdirektivet har derfor ikke vært forelagt hovedorganisasjonene før utarbeidelse av norsk posisjon.

Vurdering
Direktivet er relevant for det tilfelle at Norge oppretter indre vannveier.

Direktivet vurderes EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2013/49/EU er vedtatt i EU den 11. oktober 2013.

Direktiv 2006/87/EC er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 47a.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.10.2013
Gjennomføringsfrist i EU
01.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0049
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro