Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/48/EU av 10. desember 2012 som endrer vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF som fastsetter tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier

Commission Directive 2012/48/EU of 10 December 2012 amending the Annexes to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2013)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC og regulerer tekniske spesifikasjoner for fartøy som trafikkerer indre vannveier.

Direktivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Det fremgår av direktivets artikkel 4 at kun medlemsstater som har indre vannveier slik dette er definert i direktiv 2006/87/EC artikkel 1 (1) plikter å gjennomføre direktivet. Norge har ikke innlands vannveier slik dette er definert her, og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet.

Ved at direktivet ikke skal gjennomføres, er det heller ikke innhentet høringsuttalelser i forbindelse med utarbeidelsen av dette posisjonsnotatet.

Vurdering
Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC. Rettsakten er EØS-relevant for EØS-stater som har eller vil opprette innlands vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Norge har ikke indre vannveier og skal således ikke gjennomføre rettsakten. Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU den 10. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.12.2012
Gjennomføringsfrist i EU
01.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.12.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 665-667
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0048
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro