Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 av 18. november 2014 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen for delsystemet "infrastruktur" jernbanesystemet i Den europeiske union

Commission Regulation (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2015)

Beskrivelse
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 av 18. november 2014 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen for delsystemet "infrastruktur" jernbanesystemet i Den europeiske union (forordningen) er en revisjon av tidligere kommisjonsbeslutninger med rettsaktnummer 2011/275/EU og 2008/217/EC som omhandler det samme for henholdsvis konvensjonell jernbane og høyhastighetstog. Disse to beslutningene er gjennomført i norsk rett gjennom forskrifter fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften.

Sammendrag av innhold
Forordningen slår sammen og erstatter de gjeldende TSIene for høyhastighets- og konvensjonelle tog. Samtidig er det gjort enkelte endringer og forenklinger i bestemmelsene, men dette er av begrenset omfang. Dette gjelder enkelte krav til plattformer, herunder "platform offset". Enkelte av kravene i kapittel 4 fremstår som noe mer omfattende ved at sporvidder som ikke er standard sporvidde nå er tatt inn i de enkelte kravene i TSIen. Standard sporvidde er 1435 mm., også i Norge. Man har også innført en inndeling av linjeklasser som er ny. For systemer med nominell sporvidde (1435 mm.) skal designsporvidden for sviller være 1437 mm. Dette har betydning for sviller som er samtrafikkomponenter.

TSIen kommer til anvendelse på ny, oppgradert eller fornyet infrastruktur. For delsystemer med tillatelse til ibruktaking basert på TSIene fra 2011 eller 2008 og ved nye, fornyede eller oppgraderte systemer som på ikrafttredelsespunktet for denne TSIen er på et langt fremskredent trinn eller under en kontrakt vil de ovennevnte TSIene fra 2011 og 2008 fortsatt være gjeldende.

Forordningen artikkel 9, jf. vedleggets kapittel 7, inneholder krav til at hver medlemsstat skal utarbeide en gjennomføringsplan for TSI infrastruktur. Implementeringsplanen skal sendes medlemslandene og Kommisjonen innen 31. desember 2015.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører i realiteten ingen nye krav eller forpliktelser for private eller offentlige aktører i Norge, da de allerede fremgår av de to kommisjonsbeslutningene som allerede er gjennomført i norsk rett. Enkelte bestemmelser om overgangsordninger vil trolig kunne medføre visse administrative besparelser sammenlignet med gjeldende TSIer.

Kravet til å utarbeide en gjennomføringsplan vil kunne medføre noe arbeid. Det er Samferdselsdepartementet som er ansvarlig for at en slik plan utarbeides. I tillegg inneholder forordningen forpliktelser som også fremgår av de tidligere kommisjonsbeslutningene, som går ut på å notifisere nasjonale tekniske regler som supplerer TSIen, og hvordan man verifiserer samsvar med disse kravene. Dette innebærer en uvesentlig administrativ belastning på myndighetene.

Rettslige konsekvenser
Forordningen er gjennomført ved forskrift som fastsettes av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften, jf. forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet infrastruktur i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-infrastruktur), og trådt i kraft 5. oktober 2015.

Enkelte krav som tidligere var i beslutning 2008/164/EF (TSI PRM) er nå skrevet inn i ny TSI infrastruktur. Dette gjelder bl.a. kravet i punkt 4.2.9.3 Platform offset. Til dette punktet gjelder det en tilpasning som fremgår av EØS-avtalen vedlegg XIII, nr. 37m. Bakgrunnen er at frittromsprofilet i Norge er delvis bredere enn i andre land, men tilsvarende som for Sverige. Nå som dette kravet er flyttet til TSI infrastruktur er det tatt inn en tilpasningstekst i EØS-avtalen slik at Norge beholder den nåværende tilsvarende den som gjelder for Sverige, se TSIens punkt 7.7.16.2. Av tilgjengelighetshensyn for brukerne er tilpasningsteksten også satt inn i gjennomføringsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Det ble i februar 2013 gjennomført en høring for de endringene som da forelå i TSIen. Tilsynet fikk da innspill fra Jernbaneverket om et mulig behov for et særtilfelle knyttet til punktet om "Platform offset". Det vises her til kommentarene ovenfor.

Siden den gang er det kommet inn ytterligere endringer, og tilsynet sendte av den grunn 21. mars 2014 en henvendelse til Jernbaneverket for å få eventuelle innspill til de siste endringene i TSIen. Det var kun Jernbaneverket som hadde innspill til TSI infrastruktur i 2013, derfor ble denne henvendelsen kun sendt til dem.

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen ble fastsatt 18. november 2014, og publisert i EU-tidende 12. desember 2014. Den trådte i kraft i EU 1. januar 2015.Den er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet infrastruktur i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-infrastruktur)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2015
Anvendes fra i Norge
05.10.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1299
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro