Taubaneforordningen

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/424 av 9. mars 2016 om taubaneanlegg og om oppheving av direktiv 2000/9/EF

Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.4.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning som endrer direktiv 2000/9/EF. Rettsakten endres fra direktiv til forordning i tråd med EU Kommisjonens målsettinger om at rettsakter som er basert på "ny metode" blir ensartet implementert i hele EØS.

Den nye rettsakten avklarer/presiser virkeområdet. Det framgår klart at den ikke gjelder flytting av taubaner innenfor EØS-området eller at den får virkning på sikkerhetskomponenter og delsystemer som allerede er plassert på markedet i EØS. De nåværende unntakene for taubaneinstallasjoner som benyttes til fritidsaktiviteter i parker og tivoli gjelder opprettholdes, likeledes presiseres det at såkalte vannskitrekk faller utenfor. Unntaket for taubaneinstallasjoner som er ment til landbruks- og industriell bruk opprettholdes, taubaneinstallasjoner ment for bruk til fjellhytter og hus unntas. Unntaket for kjettingdrevne installasjoner og drivhjul installasjoner opprettholdes ikke, siden disse installasjonene likevel ikke faller inn under definisjonen til rettsakten.

Forordningen samordnes med den såkalte "varepakken" av 2008, som er gjennomført i norsk rett ved EØS-vareloven.

Den nye rettsakten samkjører bestemmelsene for samsvarsvurderinger fra delsystemer med allerede eksisterende samsvarsvurderinger for sikkerhetskomponenter. Forordningen introduserer også CE- merking for delsystemer og styrker tekniske kontrollorganers (NoBoenes) rolle samt kravene som stilles til dem.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen krever endring i forskrift av 21.6.2017 nr. 906 Forskrift om taubaner.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke innebære vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser, selv om markedstilsynet også utvides til å gjelde delsystemer.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn ser positivt på de foreslått endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkeretsnivå for taubaner i Europa.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering
Samferdselsdepartementet støtter Jernbanetilsynets vurdering vedr. at de foreslåtte endringene i forordningen vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkeretsnivå for taubaner i Europa.

Samferdselsdepartementet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
I utkast til forskrift om taubaner som Statens jernbanetilsyn sendte på høring 6. februar med høringsfrist 6. mai 2016, ble det tatt høyde for de endringer som omgjøringen fra direktiv til forordning medfører ved at direktivets bestemmelser ble lagt i et eget kapittel som kunne erstattes med forordningen når denne skal implementeres i norsk rett.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 9. mars 2016, og ble tatt inn i EØS-avtalen 23 mars 2018. Den er gjennomført i norsk rett ved 19.04.2018 nr. 618 Forskrift om endring forskrift i om taubaner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2016
Anvendelsesdato i EU
21.10.2016
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.05.2017
Anvendes fra i Norge
01.07.2017
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0424
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro