Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1042 av 30. juni 2015 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 250/2009 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om strukturstatistikk for næringslivet når det gjelder tilpasning av det tekniske formatet som følge av revisjonen av aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon (CPA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1042 of 30 June 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 250/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the adaptation of the technical format following the revision of the classification of products by activity (CPA)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 295/2008 er der fastlagt en fælles ramme for indsamling, indberetning og evaluering af europæiske statistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Unionen.

(2) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 er der fastlagt en statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) for at opfylde Unionens behov på det statistiske område.

(3) I bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 fastlægges det tekniske format og betegnelserne for visse produkter i forbindelse med de data, der skal indberettes på grundlag af CPA.

(4) Efter ikrafttrædelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 er det nødvendigt at tilpasse bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 for så vidt angår betegnelserne for visse produkter i forbindelse med de data, der skal indberettes på grundlag af CPA, for at bevare sammenlignelighed og overensstemmelse med de produktklassifikationsstandarder, der anvendes på internationalt plan.

(5) Bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.06.2015
Anvendelsesdato i EU
21.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro