Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsdirektiv om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF med hensyn til felles metoder for vurdering av støy for å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utvikling

(Draft) Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex II to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common noise assessment methods

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I bilag II til direktiv 2002/49/EF fastsættes de vurderingsmetoder, der er fælles for medlemsstaterne, og som skal anvendes til oplysninger om ekstern støj og dens indvirkning på sundheden, navnlig for så vidt angår støjkortlægning, og til at vedtage handlingsplaner baseret på støjkortlægning. Dette bilag skal tilpasses den tekniske og videnskabelige udvikling.

(2) I perioden 2016-2020 samarbejdede Kommissionen med tekniske og videnskabelige eksperter i medlemsstaterne med henblik på at vurdere, hvilke tilpasninger der var nødvendige under hensyntagen til de tekniske og videnskabelige fremskridt i beregningen af ekstern støj. Denne proces blev gennemført i tæt samråd med støjekspertgruppen, der består af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, interessenter fra industrien, offentlige myndigheder i medlemsstaterne, NGO'er, borgere og den akademiske verden.

(3) I bilaget til dette delegerede direktiv fastsættes de nødvendige tilpasninger af de fælles vurderingsmetoder, der består i præcisering af formler til beregning af støj, tilpasning af tabeller til den seneste viden og forbedringer i beskrivelsen af faserne i beregningerne. Dette vedrører vejstøj, støj fra jernbaner, støj fra virksomheder og flystøj. Medlemsstaterne skal anvende disse metoder senest fra den 31. december 2021.

(4) Bilag II til direktiv 2002/49/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelsen fra ekspertgruppen vedrørende støjgener, der blev hørt den 12. oktober 2020 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
05.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet