Støy fra utstyr til utendørs bruk: endringsbestemmelser (2005)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/88/EF av 14. desember 2005 om endring av direktiv 2000/14/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk

Directive 2005/88/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 amending Directive 2000/14/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/14/EF​ er blitt gjennomgått av arbeidsgruppen for utstyr til utendørs bruk, nedsatt av Kommisjonen.

2) I sin rapport av 8. juli 2004 fastslo denne arbeidsgruppen at en rekke av grenseverdiene for fase II som ville få obligatorisk anvendelse fra 3. januar 2006, ikke var teknisk gjennomførbare. Det hadde imidlertid aldri vært meningen å begrense markedsføring eller ibruktaking av utstyr bare på grunnlag av teknisk gjennomførbarhet.

3) Det er derfor nødvendig å sikre at visse typer utstyr oppført i artikkel 12 i direktiv 2000/14/EF som ikke ville være i stand til å overholde fase-II-grenseverdiene innen 3. januar 2006 utelukkende av tekniske grunner, fortsatt vil kunne markedsføres og/eller tas i bruk fra nevnte dato.

4) Erfaringene fra de fem første årene med anvendelse av direktiv 2000/14/EF har vist at det behøves mer tid for å oppfylle bestemmelsene i direktivets artikkel 16 og 20, og at det er behov for å gjennomgå direktivet med tanke på eventuelle endringer, særlig med hensyn til fase-II-grenseverdiene. Det er derfor nødvendig å forlenge med to år fristen for å framlegge for Europaparlamentet og Rådet rapporten om Kommisjonens erfaringer med gjennomføringen og forvaltningen av direktiv 2000/14/EF, fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i nevnte direktiv.

5) I henhold til artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2000/14/EF skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om hvorvidt og i hvilken grad den tekniske utvikling muliggjør en reduksjon av grenseverdiene for gressklippere og plentrimmere/plenkanttrimmere. Med tanke på at forpliktelsene omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i nevnte direktiv er strengere enn forpliktelsene i artikkel 20 nr. 3, og for å unngå dobbeltarbeid, er det hensiktsmessig å ta disse utstyrstypene med i den generelle rapporten omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i nevnte direktiv. Den separate rapporteringsplikten i artikkel 20 nr. 3 i nevnte direktiv bør derfor oppheves.

6) Ettersom målet med dette direktiv, som er å sikre det indre markeds virkemåte ved å kreve at utstyr til utendørs bruk overholder de harmoniserte bestemmelsene om ekstern støy, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av det foreslåtte tiltaks omfang og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene, ved at dets virkeområde er begrenset til de utstyrstyper som av tekniske grunner ikke kan overholde fase-II-grenseverdiene.

7) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om bedre regelverksutforming​ oppfordres medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å utarbeide egne tabeller, som så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre dem.

8) Direktiv 2000/14/EF bør derfor endres

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.12.2005
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2005
Anvendelsesdato i EU
31.12.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.05.2009
Anvendes fra i Norge
29.12.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro