Støy fra sivile overlydsfly

Tittel

Rådsdirektiv 89/629/EØF av 4. desember 1989 om begrensning av støyemisjon fra sivile subsoniske jetfly

Council Directive 89/629/EEC of 4 December 1989 on the limitation of noise emission from civil subsonic jet aeroplanes

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets innledning)

Anvendelse av støyemisjonstandarder på sivile subsoniske jetfly har betydelige følger for ytelsen av lufttransporttjenester, særlig når slike standarder pålegger restriksjoner på hvilke flytyper som kan benyttes av luftfartsselskapene, fremmer investering i de mest moderne og stillegående fly som kan skaffes, og åpner for bedre utnyttelse av den eksisterende kapasitet, herunder landingsplassenes kapasitet. Direktiv 80/51/EØF, endret ved direktiv 83/206/EØF, fastsetter grenseverdier for slik støyemisjon.

I Rådets prioriteringsprogram for studier av spørsmål som angår lufttransport henvises det til utslipp fra luftfartøyer, herunder støyemisjon.

I De europeiske fellesskaps handlingsprogram for miljø blir det fremhevet at støyproblemet er av stor betydning, og at det særlig må treffes tiltak mot støy fra lufttrafikken.

Flystøyen bør reduseres ytterligere, idet det tas hensyn til miljøfaktorer, tekniske muligheter og økonomiske konsekvenser.

Ny registrering av sivile subsoniske jetfly i medlemstatenes registre bør derfor begrenses til fly som oppfyller standardene angitt i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2. utgave 1988. I forbindelse med opprettelsen av et område uten indre grenser er det rimelig at dette forbudet mot nyregistrering ikke skal omfatte fly som er registrert i medlemsstatenes nasjonale registre den 1. november 1990. På grunn av den frie bevegelighet som slike regler vil medføre, er det absolutt nødvendig å begrense unntakene, og at de unntak som innrømmes, blir nøye overvåket og underlagt tidsbegrensning.

For dette formål bør det innen rimelig tid innføres felles regler som sikrer en harmonisert fremgangsmåte i hele Fellesskapet og som utfyller de eksisterende regler. Dette er særlig viktig ettersom det nylig er tatt vesentlige skritt mot en liberalisering av europeisk lufttrafikk.

Det arbeid Fellesskapet har utført i samarbeid med andre internasjonale organisasjoner, har vist at å begrense nyregistreringen i medlemsstatenes registre av fly som ikke kan oppfylle standardene for støysertifisering nevnt i kapittel 3 i nevnte vedlegg 16, i seg selv bare er av ubetydelig miljømessig verdi, og derfor bare bør betraktes bare som et første skritt som må følges opp av tiltak for å begrense flydrift som ikke er i samsvar med standardene i kapittel 3 i nevnte vedlegg 16.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.12.1989
Gjennomføringsfrist i EU
29.09.1990
Anvendelsesdato i EU
29.09.1990

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.07.1993
Anvendes fra i Norge
19.07.1993