Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/919 av 30. juni 2020 om endring av vedtak 2007/453/EF med hensyn til BSE-status for Serbia

Commission Implementing Decision (EU) 2020/919 of 30 June 2020 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Serbia

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF, som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Serbia, med unntak av Kosovo administrert av F. Statusen oppgraderes fra ubestemt til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende. Denne endringen har bakgrunn i OIE-resolusjon av 28. mai 2019.

Med den bakgrunn oppdateres vedlegget til vedtak 2007/453/EF tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.06.2020
Anvendelsesdato i EU
22.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet