Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/919 av 30. juni 2020 om endring av vedtak 2007/453/EF med hensyn til BSE-status for Serbia

Commission Implementing Decision (EU) 2020/919 of 30 June 2020 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Serbia

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstater, tredjelande eller deres regioner (i det følgende benævnt »lande eller regioner«) klassificeres efter deres BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) i en af tre kategorier: ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko og ikke-fastsat BSE-risiko.

(2) I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2001 kan der, hvis Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har indplaceret det ansøgende land i en af de tre BSE-kategorier, træffes afgørelse om en fornyet vurdering af BSE-kategorien på EU-plan. I forordning (EF) nr. 999/2001 henvises der til OIE, da organisationen er primus motor i kategoriseringen af OIE's medlemslande og regioner i henhold til deres BSE-risikokategorisering, jf. bestemmelserne i OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr.

(3) I del A, B eller C i bilaget til Kommissionens beslutning 2007/453/EF er der opført lister over lande eller regioner opstillet efter deres BSE-status. Lande eller regioner, der er opført i del A i dette bilag, anses for at have en ubetydelig BSE-risiko, dem, der er opført i del B i dette bilag, anses for at have en kontrolleret BSE-risiko, mens det i del C af dette bilag er fastsat, at lande eller regioner, der ikke er opført i del A eller B, skal anses for at have en ikke-fastsat BSE-risiko.

(4) Serbien er i øjeblikket opført i del C i bilaget til beslutning 2007/453/EF som et land med en ikke-fastsat BSE-risiko.

(5) Den 28. maj 2019 vedtog OIE's »World Assembly of Delegates« resolution nr. 19 — Anerkendelse af medlemmers BSE-risikostatus med henblik på ikrafttræden den 31. maj 2019. Denne resolution anerkendte Serbien »med undtagelse af Kosovo, som forvaltes af De Forenede Nationer« som et land med en ubetydelig BSE-risiko, jf. OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr. Efter en fornyet vurdering af situationen på EU-plan på baggrund af nævnte OIE-resolution har Kommissionen konkluderet, at dette tredjelands nye BSE-status bør afspejles i bilaget til beslutning 2007/453/EF.

(6) Listen over lande eller regioner i bilaget til beslutning 2007/453/EF bør derfor ændres, således at Serbien, som omhandlet i artikel 135 i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side, opføres i del A i nævnte bilag under lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko.

(7) Bilaget til beslutning 2007/453/EF bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.06.2020
Anvendelsesdato i EU
22.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet