Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om etablering av den statistiske klassifiseringen av økonomiske aktiviteter NACE revisjon 2 og tilpasning av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse forordninger på bestemte statistikkområder

Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - april 2007

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å revidere den statistiske standard for klassifisering av økonomiske aktiviteter (NACE Rev. 1). Forordningen tar høyde for den økonomiske utviklingen i de seneste 15 årene og den gjennomgripende revisjon av blant annet andre internasjonale næringsstandarder som pågår parallelt.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer for å innføre den nye standarden i Norge.
Statistisk sentralbyrå er ansvarlig for de nasjonale tilpasninger som må gjøres i vår nasjonale næringsstandard - Standard for næringsgruppering (SN2007). Dette arbeidet pågår i kontakt med berørte departementer og andre offentlige og private interessenter.

De administrative og økonomiske konsekvensene er særlig knyttet til omkoding av alle enhetene i Enhetsregisteret og til tilpasninger i bruken av opplysninger om næringskode. Omkodingsarbeidet blir meget omfattende. For ca halvparten av alle enheter må det benyttes informasjon utover dagens næringskode. Arbeid pågår for å utnytte tilgjengelig informasjon fra ulike kilder mest mulig effektivt. Separat innhenting av tilleggsinformasjon direkte fra en del enheter blir likevel nødvendig. I en viss periode (2008 og 2009) vil også dobbelkoding av enheter med gammel og ny kode være nødvendig. Konsekvensene vil også bli store for bruken av kodene. Det gjelder særlig for all næringsfordelt statistikk laget av Statistisk sentralbyrå. Det vises også til administrative kontrollrutiner og lignende og til støtteordninger eller avgiftsfritak basert på næringsstandarden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.12.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 199-237
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.06.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1893
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro