Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 557/2013 av 17. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002

Commission Regulation (EU) No 557/2013 of 17 June 2013 implementing Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council on European Statistics as regards access to confidential data for scientific purposes and repealing Commission Regulation (EC) No 831/2002

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 223/2009 fastsættes der et regelkompleks for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, herunder generelle bestemmelser om beskyttelse af og adgang til fortrolige data.

(2) Fordelene ved data indsamlet med henblik på europæiske statistikker bør udnyttes optimalt, bl.a. ved at forbedre forskeres adgang til fortrolige data til videnskabelige formål.

(3) Mange spørgsmål, der opstår inden for økonomi, samfundsvidenskab, miljøvidenskab og statskundskab, kan kun besvares tilfredsstillende på grundlag af relevante og detaljerede data, der giver mulighed for tilbundsgående analyser. Kvaliteten og aktualiteten af den tilgængelige detaljerede information til forskningsbrug er i den forbindelse blevet en vigtig faktor for en videnskabeligt funderet forståelse og styring af samfundet.

(4) Forskerkredse bør derfor til analyseformål i den videnskabelige udviklings interesse have udvidet adgang til fortrolige data, der anvendes til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, uden at der gives køb på det høje beskyttelsesniveau, som fortrolige statistiske data kræver.

(5) Organer, der har til formål at fremme og give adgang til data i den videnskabelige forsknings interesse inden for samfundsmæssigt og politisk relevante områder, kan bidrage til processen med at frigive fortrolige data til videnskabelige formål og dermed forbedre adgangen til fortrolige data.

(6) Den mest effektive model synes at være en risikostyringsstrategi med henblik på at gøre et bredere spektrum af fortrolige data tilgængelige til videnskabelige formål, samtidig med at fortroligheden af dataene om respondenterne og de statistiske enheder bevares.

(7) Den fysiske og logiske beskyttelse af fortrolige data bør sikres gennem lovgivningsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør ikke være så omfattende, at de begrænser anvendeligheden af dataene til videnskabelig forskning.

(8) Medlemsstaterne og Kommissionen bør til dette formål i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009 træffe egnede foranstaltninger til at forebygge og pålægge sanktioner for krænkelser af princippet om statistisk fortrolighed.

(9) Denne forordning sikrer retten til fuld respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, (artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

(10) Anvendelsen af denne forordning bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(11) Anvendelsen af denne forordning bør ikke berøre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer.

(12) Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål, bør ophæves.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.06.2013
Anvendelsesdato i EU
08.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 424-427
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0557
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro