Statistikk over materiell fattigdom

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 362/2008 av 14. april 2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2009 over sekundærmålvariabler for materielle mangler

Council Regulation (EC) No 362/2008 of 14 April 2008 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2009 list of target secondary variables on material deprivation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Finansdepartementets bakgrunnsnotat - november 2008)

Sammendrag av innhold
Forordningen knytter seg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS avtalen, og som fastlegger en felles ramme for systematisk utarbeidelse av EU-statstikker over lønn og levekår inklusive sammenligninger og aktuelle tverrsnitts- og tidsseriedata om inntekt, omfanget av fattigdom og om berørte gruppers sammensetning på nasjonalt plan og i EU (EU-SILC). Denne gjennomføringsforordningen fastlegger blant annet sekundære målområder og variabler for fattigdom som skal inngå i EU-SILC tverrsnittkomponenten.

Merknader
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Forordningen vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2008
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.04.2008
Anvendelsesdato i EU
14.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 14-24
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0362
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro