Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1569 av 23. juli 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om klassifisering etter bopelsland eller bopelsområde av turister som i bor turistinnkvarteringer, i forbindelse med Det forente kongerikes uttreden av Unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1569 of 23 July 2020 amending Annex I to Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council, on the classification of countries of residence of guests staying at tourist accommodation establishments in the context of the withdrawal of the United Kingdom from the Union

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union (EU) den 1. februar 2020.

(2) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 skal medlemsstaterne fremsende data til Kommissionen (Eurostat) om turistindlogeringsvirksomheders kapacitet og belægning, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011. I nævnte bilag defineres bl.a. de kategorier, der skal anvendes i forbindelse med bopælsland og bopælsområde for turister i turistindlogeringsvirksomheder,

(3) Forordning (EU) nr. 692/2011 indeholder en implicit henvisning til Det Forenede Kongerige i kategorien "Den Europæiske Union (Unionen); angives særskilt: hver medlemsstat" under den klassificering, der skal anvendes i bilag I, afsnit 2 (jf. listen i bilag I, afsnit 3).

(4) Efter sin udtræden af Unionen indgår Det Forenede Kongerige ikke længere i denne kategori. Medlemsstaterne er derfor ikke længere forpligtet til særskilt at fremsende data vedrørende Det Forenede Kongerige i henhold til forordning (EU) nr. 692/2011.

(5) Unionens turismesektor indtager en vigtig plads i medlemsstaternes økonomi, idet turistaktiviteter udgør en stor kilde til beskæftigelse. Europæiske statistikker om turisme er afgørende for at kunne vurdere konkurrenceevnen inden for branchen og omfanget og strømmene af turisme.

(6) Under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges betydning som et marked for turisme i Unionen er det vigtigt at sikre kontinuitet i medlemsstaternes fremsendelse af data vedrørende Det Forenede Kongerige også efter dets udtræden af Unionen.

(7) Som følge af, at Det Forenede Kongerige nu er et tredjeland, skal dets placering i klassificeringen af bopælslande og bopælsområder for turister i turistindlogeringsvirksomheder, ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Afsnit 3 "E. Lande og geografiske områder" i bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011 bør derfor ændres, således Det Forenede Kongerige medtages som et særskilt bopælsland for turister i turistindlogeringsvirksomheder. En sådan ajourføring flytter kun Det Forenede Kongerige fra én kategori til en anden og påvirker derfor hverken indberetningsbyrden eller ændrer den gældende underliggende begrebsmæssige ramme.
(9) Det er ikke tilrådeligt at flytte et land eller geografisk område fra én kategori til en anden inden for et givent referenceår. Det er bedre at anvende den ændrede klassificering på hele referenceåret 2020 og fremefter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet