Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2010 av 23. april 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migrasjon og international beskyttelse når det gjelder faststettelse av kategorier av grupper av fødselsland, grupper av land hvor personer tidligere hadde normal bopel, grupper av land hvor personer får normal bopel og grupper av statsborgerskap

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert november 2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2010 gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk om migrasjon og internasjonalt vern innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI om statistikk. Det følger av europaparlaments- og rådsforordningen at det skal fastlegges definisjoner for grupper av fødeland, tidligere oppholdsland/fraflyttingsland, fremtidig oppholdsland/tilflyttingsland og statsborgerskap. Dette gjøres i kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2010. Definisjonene skal sikre sammenlignbarheten av statistiske data fra administrative kilder om bosettingstillatelse i medlemslandene.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. Forordningen har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.04.2010
Anvendelsesdato i EU
14.05.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 157-159
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0351
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro