Statistikk om informasjonssamfunnet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the information society

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.6.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 satte det mål, at Europa inden for de næste ti år skal blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden.

(2) Det Europæiske Råd i Feira i juni 2000 tilsluttede sig handlingsplanen eEurope 2002, som indebar opstillinger af målsætninger og benchmarking med det formål at få hele Europa online så hurtigt som muligt.

(3) Det Europæiske Råd i Sevilla i juni 2002 støttede målsætningerne i handlingsplanen eEurope 2005, i hvilken der gøres opmærksom på behovet for et retsgrundlag, der kan sikre, at der løbende er sammenlignelige data til rådighed i medlemsstaterne, og at der i højere grad gøres brug af officielle statistikker om informationssamfundet.

(4) I de strukturelle indikatorer, som anvendes i den årlige forårsrapport til Det Europæiske Råd, skal der også indgå indikatorer baseret på sammenlignelige statistiske oplysninger om informationssamfundet.

(5) Benchmarking af eEurope som led i gennemførelsen af eEurope-handlingsplanerne kræver indikatorer, der er baseret på sammenlignelige statistiske oplysninger om informationssamfundet.

(6) Kommissionen har brug for årlige harmoniserede statistikker om anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier (ikt) i virksomhederne.

(7) Kommissionen har brug for årlige harmoniserede statistikker om privatpersoners og husstandes anvendelse af ikt.

(8) Den hastige udvikling i informationssamfundet kræver, at de statistikker, der udarbejdes, tilpasses den nye udvikling. Dette krav kan opfyldes, hvis der anvendes moduler af tidsbegrænset varighed, og hvis der kan foretages ændringer ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, hvor der tages hensyn til medlemsstaternes ressourcer og den byrde, der pålægges respondenterne, den tekniske og metodologiske gennemførlighed samt resultaternes pålidelighed.

(9) Reglerne for udarbejdelse af EF-statistikker er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker.

(10) Målene for denne forordning, nemlig fastlæggelse af fælles rammer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker om informationssamfundet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(12) Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom, er blevet hørt i overensstemmelse med afgørelsens artikel 3 -

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2004
Anvendelsesdato i EU
20.05.2004

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 15.11.2007, p. 432-438
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.12.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.12.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.12.2004

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.06.2008

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0808
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro