Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1580 av 19. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1580 of 19 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 laying down implementing technical standards with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2019)

Sammendrag av innhold
Av CRR (kapitalkravsregelverk for banker mv.) artikkel 354 følger det at sammenstilte posisjoner i nært korrelerte valuter kan være gjenstand for lavere kapitalkrav (4 %) og den tekniske standarden oppdaterer oversikten over hvilke valuter som oppfyller vilkårene for å kunne anses som nært korrelerte. Oversikten over nært korrelerte valutaer oppdateres årlig.

Teknisk innebærer dette at vedlegget i (EU) 2015/2197 erstattes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kunne gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vil gjennomføres i Norge ved inkorporasjon etter at CRR er tatt inn i EØS-avtalen.

Det vil være behov for tilpasninger av dato for ikrefttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.10.2018
Anvendelsesdato i EU
11.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet