Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1627 av 9. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til forsvarlig verdisetting ved tilsynsrapportering

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1627 of 9 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards prudent valuation for supervisory reporting

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om tilsynsrapportering. Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder mindre endringer i rapporteringskrav, samt nye skjemaer som omhandler prudential valuation (forsvarlig verdsettelse), som er fratrekk som gjøres i ren kjernekapital som følge av verdsettelse på balansen. Hensikten med de nye skjemaene er å dekke opp for usikkerhet knyttet til balanseposter som er vurdert til virkelig verdi.Endringene er implementert i rapporteringspakken fra EBA, CRD IV v. 2.8, som er gjeldende for rapportering fra 31.12.2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil det være behov for teknisket tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet