Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 530/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for presisering av vesentlige eksponeringer og terskler for interne metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen

Commission Delegated Regulation (EU) No 530/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further defining material exposures and thresholds for internal approaches to specific risk in the trading book

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen definerer kriterier for å vurdere når spesifikk risiko ved gjeldsinstrumenter er vesentlig og når tilsynsmyndigheten skal oppfordre til bruk av internmodell for markedsrisiko. Institusjonens eksponering skal anses som betydelig dersom absoluttverdien av lange og korte posisjoner i gjeldsinstrumenter overstiger € 1 mrd. (NOK 8,38 mrd.), samt dersom institusjonens portefølje består av mer enn 100 motparter hvor posisjonene overstiger € 2,5 mill. (MNOK 20,96).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0530
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro