Skjemaer for notifikasjon av støtte: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2282 av 27. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 om formularer og informasjonsskjemaer

Commission Regulation (EU) 2015/2282 of 27 November 2015 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the notification forms and information sheets

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2016)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har foretatt en omfattende moderniseringsprosess på statsstøtteområdet. Et sentralt element i moderniseringsprosessen er at Kommisjonen skal rette oppmerksomheten sin mot og foreta en strengere kontroll av de største sakene som potensielt sett kan ha størst konkurransevridende effekt. Kort oppsummert går dette ut på at ca 90% av støttesakene på sikt skal meldes under gruppeunntaket, mens de største sakene (ca 10%) skal notifiseres under retningslinjene, alternativt direkte under traktaten (eller EØS-avtalen for Norges del). Et annet viktig element i moderniseringsprosessen er at Kommisjonen har revidert de fleste av retningslinjene, ved å gjøre dem mer strømlinjeformet og i tråd med de generelle EU-prinsippene. For mer omtale av moderniseringsprosessen, vennligst se: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

Forordning 2015/2282 er et nødvendig ledd i Kommisjonens reformprosess for statsstøtteregimet. Nærmere bestemt er det nødvendig å revidere formularene og informasjonsskjemaene som er inntatt som vedlegg til forordning 794/2004 (Implementing Regulation/gjennomføringsforordningen) for å sørge for at Kommisjonen får all den informasjon som kreves for å være i stand til å foreta en effektiv statsstøtterettslig vurdering av det notifiserte tiltaket.
I tillegg til å oppdatere de eksisterende skjemaene, inneholder endringsforordning 2015/2282 et nytt formular, som gjør medlemsstatene i stand til parallelt å notifisere og sende inn en evalueringsplan for de tilfelle som krever det.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vennligst se vurderingen av rettslige konsekvenser i EØS-notat vedrørende kommisjonsforordning 372/2014, som også endrer forordning 794/2004 (implementing regulation): https://eosnotat.no/notat/details?notatId=25104

Vurdering
Endringsforordningen anses som EØS-relevant og akseptabel, og skal etter planen inntas i EØS-avtalen protokoll 26.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Endringsforordning 2015/2282 ble vedtatt av Kommisjonen 27. november 2015, og trådte i kraft i EU 30. desember 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2015
Anvendelsesdato i EU
30.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet