Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1158 av 22. juni 2021 om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1158 of 22 June 2021 on design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/1170

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2021)

Sammendrag av innhold
Utkastet til Kommisjonens gjennomføringsforordning ble vedtatt ved konsensus i Komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) gjennom skriftlig prosedyre med beslutning 28. mai 2021, i medhold av Direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) som angir at EU-Kommisjonen skal fastsette detaljerte krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr. Forordningen er publisert i komitologiregisteret, men er pr. 21. juni 2021 ikke publisert i Official Journal. Forordningen erstatter gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170 som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II.

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordningen angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr samt datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/90/EU er gjennomført i forskrift 30. august 2016 nr. 1042. Forordning 2020/1170 er gjort gjeldende ved inkorporasjon i forskriftens § 2, og ved innlemmelse i EØS-avtalen vil det være nødvendig å endre denne bestemmelsen i forskriften. Ved gjennomføring av forordninger som på EU-siden trer i kraft 40 dager etter publisering i O.J. er det utfordrende for EFTA-siden å sikre samtidig ikrafttredelse i henhold til EØS-avtalen. Flere norske utstyrsprodusenter og tekniske kontrollorgan er markedsledere innenfor skipsutstyr. For norske utstyrsprodusenter, rederier, tekniske kontrollorgan og andre markedsdeltakere er det av avgjørende betydning at de rettslige betingelsene for å produsere, sertifisere, omsette og ta i bruk skipsutstyr i EØS-området er de samme og til samme tid. Norge følger saken nøye, og dersom aktuelt vil nasjonale rettslige grep vurderes som supplement til EØS-prosessuelle virkemidler for å sikre materielt like regler i Norge som i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet.

Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Det tekniske innholdet har vært gjennom flere runder med konsultasjoner med de utpekte tekniske kontrollorganene og medlemsstater i EU og EØS. Gjennomføringsforordningen ble vedtatt i EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) hvor også Norge deltar.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under fastsettelse i EU, og under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EØS/EFTA-landene.

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2021
Anvendelsesdato i EU
25.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
28.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.08.2021
Anvendes fra i Norge
25.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1158
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro