Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2324 av 19. desember 2016 om utformingen av sertifikatet for fortegnelsen over farlige materialer som utstedes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2325 of 19 December 2016 on the format of the certificate on the inventory of hazardous materials issued in accordance with Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går imidlertid lengre enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2325 om utformingen av inventarsertifikatet er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 9 (1). Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Beslutningen angir spesifikt utformingen av inventarsertifikatet, og har som formål å sikre at sertifikatet samsvarer med Hongkong-konvensjonen vedlegg 3.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen retter seg mot myndighetene og angir helt konkret hvordan inventarsertifikatet skal se ut. Det framgår allerede av forordning 2013/1257 artikkel 9 (9) at sertifikatet skal være i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 3, og beslutningen innfører derfor ingen nye materielle krav. Beslutningen vil kunne gjennomføres i norsk rett som administrativ prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen konkretiserer krav som allerede følger av forordning 1257/2013, og får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akspetabel.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten har vært til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2325
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro