Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1675 av 11. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1675 of 11 November 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.4.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1257/2013 (skipsgjenvinningsforordningen) har trådt i kraft i EU og i EØS/EFTA. Skipsgjenvinningsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hong Kong-konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går også lengre enn konvensjonen på flere punkter.

Forordning (EU) nr. 1257/2013 Artikkel 6 (2) bokstav a forplikter rederier til bare å gjenvinne skip som omfattes av reglene på gjenvinningsanlegg som står oppført på EU-listen over godkjente gjenvinningsanlegg. I desember 2016 traff Kommisjonen en beslutning (beslutning (EU) 2016/2323) som etablerte den første listen over gjenvinningsanlegg. Listen vil endres regelmessig, og beslutning (EU) 2020/1675 medfører en ny endring av listen. Listen som nå er vedtatt er 7. versjon. To anlegg lokalisert i EU/EØS (Norge og Danmark) og to anlegg i Tyrkia er lagt til på listen over godkjente anlegg. Noen anlegg er også fjernet fra listen og totalt er det nå 43 gjenvinningsanlegg på EU-listen. Av disse er 34 anlegg i Europa, 8 i Tyrkia og et anlegg i USA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fra 31. desember 2018 er det en forutsetning at gjenvinning av EU/EØS-flaggede skip skjer på anlegg som står på EU-listen. Selv om det er bestemmende for rettigheter og plikter hvorvidt et anlegg står på EU-listen eller ikke, ligger selve myndigheten til å godkjenne anlegg innenfor EU til den enkelte medlemsstat. Hva som skal til og prosessen rundt dette er regulert i forordning (EU) nr. 1257/2013. Kommisjonen publiserer EU-listen basert på hva medlemsstatene har notifisert, og bærer dermed preg av ren informasjon når det gjelder anlegg lokalisert i EU. For anlegg i tredjeland ligger godkjenningsmyndigheten hos Kommisjonen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rederiets plikt til kun å gjenvinne skip ved anlegg som står på EU-listen er etablert i forordning (EU) nr. 1257/2013 artikkel 6 (2) bokstav a. Beslutningen i seg selv får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

<Status
Rettsakten ble publisert i OJ 11. november 2020. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 23. april 2021.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.11.2020
Anvendelsesdato i EU
02.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1675
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro