Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1329 av 31. juli 2015 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 når det gjelder luftfartsoperasjoner utført av EU operatører med luftfartøy som er registrert i et tredjeland

Commission Regulation (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft registered in a third country

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1329 endrer forordning (EU) nr. 965/2012 ved å ta inn enkelte mindre endringer i reglene om EU/EØS luftfartsoperatørers adgang til bruk av luftfartøyer registrert i land utenfor EU/EØS området (tredjeland).

De felleseuropeiske reglene for sivil luftfart overlater til medlemsstatene å bestemme hvor et luftfartøy som opereres i landet skal være registrert. Flertallet av land, inkludert Norge, krever som hovedregel at luftfartøyer som brukes i landet skal være registrert i landets eget luftfartøyregister. Bruk av luftfartøyer registrert i tredjeland tillates derfor i varierende grad. Reglene om EU/EØS luftfartsselskapers adgang til innleie av slike luftfartøyer er imidlertid felles og fastsatt i forordning nr. 965/2012 samt forordning (EF) nr. 1008/2008, hvor det gis begrenset adgang til å leie inn luftfartøyer registrert i tredjeland.

Forordning (EU) nr. 216/2008 (Basisforordningen) gir de felleseuropeiske operative og tekniske reglene for sivil luftfart anvendelse på slike tredjelandsluftfartøyer dersom de opereres av en EU/EØS luftfartsoperatør. Spesielt på teknisk området har det vært behov for å klargjøre hvordan de felleseuropeiske luftdyktighetsreglene skal anvendes på tredjelandsluftfartøyer. Som følge av dette utarbeidet det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA et forslag til nye regler for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer som er registrert i et tredjeland og som anvendes av en EU/EØS luftfartsoperatør. Forslaget ble publisert som EASA Opinion nr. 06/2012, og inneholdt i hovedsak utkast til endring av den på det tidspunkt gjeldende luftdyktighetsforordningen. Som følge av disse endringene var det også behov for å gjøre visse mindre endringer i driftsbestemmelsene i forordning 965/2012. Det er disse endringene som nå er vedtatt i forordning 2015/1329 og som dette notatet omhandler.

Forordning 2015/1329 inneholder i hovedsak mindre endringer i reglene i forordning 965/202 om innleie av luftfartøyer. De mest sentrale endringene nevnes her. I bestemmelsen ARO.OPS.110 til forordning 965/2012 tas det inn en regel om at et vedtak om godkjent innleie av et luftfartøy skal suspenderes eller tilbakekalles dersom et luftfartøy tas inn på EUs sikkerhetsliste over tredjelandsluftfartøy etter forordning (EF) nr. 2111/2005. I den samme bestemmelsen tas det dessuten inn et krav om at luftfartsmyndigheten som godkjenner en søknad om innleie (dry lease) av et tredjelandsluftfartøy, skal koordinere tilsynsoppgavene med luftfartsmyndigheten i landet hvor luftfartøyet er registrert. Utover dette inneholder forordningen enkelte mindre redaksjonelle endringer for å oppdatere henvisninger.

Forordningen inneholder allerede bestemmelser i ORO.AOC.110 om at et EU/EØS luftfartsselskap nå må godtgjøre at behovet for innleie ikke kan dekkes innenfor EU/EØS området, samt at den maksimale varigheten for slik innleie av tredjelandsluftfartøy begrenses til 7 måneder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning 965/2012, som nå endres ved forordning 2015/1329, er tatt inn i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner. Den rettslige konsekvensen av forordning 2015/1329 bli dermed at dagens regler om reglene om bruk av tredjelands registrert luftfartøy blir tydeliggjort som nevnt over. En norsk gjennomføring av reglene vil skje gjennom en endring av forskriften som gjennomfører forordning 965/2012 i norsk rett, forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Reglene i forordning 2015/1329 innebærer ikke at Norge må endre reglene om krav til norsk registrering i luftfartsloven § 2-2 (4), eller tillate større bruk av luftfartøyer registrert i tredjeland.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For Luftfartstilsynet ventes ikke reglene i forordning 2015/1329 å få vesentlige administrative konsekvenser. Reglene pålegger ikke Luftfartstilsynet oppgaver utenom å verifisere at luftfartsoperatørenes prosedyrer oppdateres i henhold til de nye bestemmelsene. Dette vil inngå som del av tilsynsarbeidet Luftfartstilsynet i dag alt fører.

Det ventes ikke at regelverket vil få administrative konsekvenser for andre norske myndigheter.

Selv om reglene om bruk av tredjelandsregistrerte luftfartøyer i forordning 2015/1329 innebærer en viss tilsramming av dagens felleseuropeiske regler, ventes ikke reglene å medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for de aktuelle luftfartsoperatørene. Luftfartsloven § 2-2 krever som hovedregel at luftfartøyer som skal opereres i Norge skal være registrert i Norges Luftfartøyregister. På grunn av dette registreringskravet er anledningen til å operere tredjelandsregistrerte luftfartøyer i hovedsak begrenset til å gjelde en kort periode i forbindelse med en sak hvor fartøyet er i ferd med å få norsk registrering. Som nevnt over vil ikke reglene i forordning 2015/1329 medføre Luftfartstilsynet må endre denne praksisen. Forordning 2015/1329 vil dermed ikke få andre konsekvenser for norske luftfartoperatører enn at de må gjøre enkelte mindre endringer av operasjonsmanualen for at denne skal være i samsvar med regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært behandlet av spesialutvalget som del av EASA Opinion nr. 06/2012.

Det har vært gjennomført nasjonal høring fra 14. oktober 2013 til 15. desember 2013. Luftfartstilsynet mottok 14 høringssvar fra høringsinstansene som alle var positive til forslaget.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på regelverket i forordning (EU) nr. 2015/1329. Bestemmelsene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forslaget til ny rettsakt ble opprinnelig publisert av EASA som NPA (Notices of Proposed Amendment) 2010-10 den 10. august 2010. Høringsfristen var 10. desember 2010. Alle mottatte kommentarer ble innarbeidet i to kommentar/svardokument (CRD) som ble kunngjort av EASA hhv. 15. desember 2011 og 20. mars 2012. Interesserte ble gitt mulighet til å kommentere CRD. EASA publiserte deretter saken som Opinion nr. 06/2012 27. november 2012, og den videre behandlingen av saken ble overtatt av EU Kommisjonen .

Kommisjonen vedtok forordning (EU) nr. 2015/1329 den 31. juli 2015

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2015
Anvendelsesdato i EU
01.10.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2015
Anvendes fra i Norge
30.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1329
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro