Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/84/EU av 30. juni 2014 om endring av tillegg A til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, hva gjelder nikkel

Commission Directive 2014/84/EU of 30 June 2014 amending Appendix A of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards nickel

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2014)

Sammendrag av innhold
Direktivet om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF).

Kommisjonsdirektiv 2014/84/EU endrer vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at nikkel i strømførende deler føres opp på tillegg A. Tillegget lister tillat bruk av CMR-stoffer (stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og/eller reproduksjonstoksiske). Slike stoffer er i utgangspunktet forbudt i leketøy, men kan tillates under gitte forutsetninger. EUs vitenskapskomite for helse- og miljørisiko vurderte i 2012 kreftrisikoen ved bruk av nikkel i strømførende deler som ekstremt usannsynlig, forutsatt at krav til nikkel i leketøy listet i andre deler av direktivet og i annet kjemikalieregelverk, er oppfylt. Bruk av nikkel tillates derfor brukt i strømførende deler i elektrisk leketøy.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
En gjennomføring av direktivet er vurdert til ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet med endringsforskrift.

Rettslige konsekvenser
Hoveddirektivet (2009/48/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført i forskrift av 18. november 2013 nr.1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv 2014/84/EU vil skje ved endring av leketøyforskriften

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 12. desember 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.01.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2014
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro