Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1922 av 18. november 2019 om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II del III nr. 13 til europaparlaments-og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, med hensyn til aluminium

Commission Directive (EU) 2019/1922 of 18 November 2019 amending, for the purposes of adaptation to technical and scientific developments, point 13 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards aluminium

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.8.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder aluminium, i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for auluinium 5 625 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 1 406 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 70 000 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale. Direktivet endrer migrasjonsgrensen for aluminium til 2 250 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 560 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 28 130 mg/kg i avskrapet materiale til.

Bakgrunnen for endringen er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser og videre strengere migrasjonsgrenser for aluminium i leketøy for å beskytte barn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktivet (2019/1922) vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket. Utkast til posisjonsnotat for forslaget ble også oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.

Vurdering
Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv (EU) 2019/1922 ble vedtatt 18. november 2019 og publisert i OJ 19. november 2019.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. juli 2021 og gjennomført i Norge 5. august 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.11.2019
Anvendelsesdato i EU
20.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.08.2021
Anvendes fra i Norge
05.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1922
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro