Sikkerhetskrav til flytende fritidsutstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/359/EU av 13. juni 2014 om overensstemmelse mellom de europeiske standarder 15649-1:2009+A2:2013 og EN 15649-6:2009+A1:2013 for flytende fritidsutstyr til bruk på eller i vann med det generelle sikkerhetskrav i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og om offentligjøring av referensene til disse standarder i Den Europeiske Unions Tidende

2014/359/EU: Commission Implementing Decision of 13 June 2014 on the compliance of European standards EN 15649-1:2009+A2:2013 and EN 15649-6:2009+A1:2013 for floating leisure articles for use on and in the water with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and publication of the references of those standards in the Official Journal of the European Union

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastsættes det, at producenter kun må markedsføre sikre produkter.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de pågældende nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, har offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF udarbejdes europæiske standarder af europæiske standardiseringsorganer (ESO'er) på grundlag af mandater fra Kommissionen.

(4) I henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF offentliggør Kommissionen referencerne for sådanne standarder.

(5) Den 21. april 2005 vedtog Kommissionen en afgørelse om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for flydende fritidsartikler til brug på eller i vandet i henhold til direktiv 2001/95/EF .

(6) Den 6. september 2005 gav Kommissionen de europæiske standardiseringsorganer mandat M/372 til udarbejdelse af europæiske sikkerhedsstandarder, således at der tages højde for de største risici i forbindelse med flydende fritidsartikler til brug på og i vandet, særlig risikoen for druknings- og nærdrukningsulykker samt andre risici i forbindelse med produktets udformning, som f.eks. risikoen for at drive væk, miste grebet, falde fra stor højde, sidde fast eller blive viklet ind i noget over eller under vandet, pludseligt tab af opdrift, kæntring, kuldechok, såvel som risici i forbindelse med deres brug, f.eks. kollision og stød, og risici i forbindelse med vind, strøm og tidevand.

(7) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har vedtaget en serie af europæiske standarder (EN 15649 del 1-7) for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet som svar på Kommissionens mandat; den 18. juli 2013 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2013/390/EU om, at de europæiske standarder EN 15649 (del 1-7) for flydende fritidsartikler er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF for så vidt angår de omfattede risici og offentliggjorde referencerne hertil i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

(8) Siden har CEN revideret de følgende europæiske standarder for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet: EN 15649-1:2009+A2:2013 og EN 15649-6:2009+A1:2013.

(9) De europæiske standarder EN 15649-1:2009+A2:2013 og EN 15649-6:2009+A1:2013 opfylder mandat M/372 og er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne hertil bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(10) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til direktiv 2001/95/EF nedsatte udvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2014
Anvendelsesdato i EU
04.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet