Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/88/EU av 9. juli 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF hva gjelder felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for å beregne ulykkeskostnader

Commission Directive 2014/88/EU of 9 July 2014 amending Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common safety indicators and common methods of calculating accident costs

Siste nytt

Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 11.9.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2014/88/EU av 9. juli 2014 om endringer i Europaparlament- og rådsdirektiv 2004/49/EF hva gjelder felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for å beregne ulykkeskostnader (heretter endringsdirektivet) gjør endringer i vedlegg I til direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet).

I jernbanesikkerhetsdirektivet artikkel 5 fremgår det at medlemsstatene skal samle inn opplysninger om de felles sikkerhetsindikatorene slik at det skal bli lettere å vurdere om de felles sikkerhetsmålene oppfylles, samt å gjøre det mulig å overvåke den alminnelige utviklingen av jernbanesikkerheten i Europa. De felles sikkerhetsindikatorene fremgår av vedlegg I, som nå erstattes av endringsdirektivet.

Det fremgår av fortalen til endringsdirektivet at formålet med endringene er å gjøre det enklere å knytte indikatorene til den økonomiske betydningen ulykker har på samfunnet. Endringene gjør enkelte indikatorer tydeligere og enklere å anvende.

Endringene er ikke særlig omfattende. De viktigste er:

• punkt 1.1 om sammenstøt er delt opp i sammenstøt mellom tog og gjenstand, og sammenstøt mellom tog

• personkategoriene for tredjeperson i punkt 1.2 er delt opp, og skal nå gjelde personer på og utenfor plattform

• i punkt 4 er PASS-hendelse oppdelt i passering av farepunkt eller ikke

• punkt 6 om ATC og planoverganger er endret noe

• tidligere indikatorer om sikkerhetsstyring er fjernet

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Konsekvensene av å gjennomføre endringsdirektivet i Norge er vurdert å være marginale for private og offentlige, selv om det kan bli vanskelig å samle inn pålitelige data til enkelte indikatorer, bl.a. punkt 4 om PASS-hendelser (om et farepunkt er passert eller ikke). Fordelene ved å få tydeligere indikatorer, og dermed et bedre grunnlag for datainnsamling, gjør at det i sum er antatt å gi en positiv kost - nytteverdi av gjennomføringen endringsdirektivet.

Rettslige konsekvenser
Jernbanesikkerhetsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i flere lover og forskrifter. Endringsdirektivet er tatt inn i norsk rett gjennom et vedlegg til sikkerhetsstyringsforskriften, som er fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på alminnelig høring. Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport. Rettsakten ble ansett som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ble EØS-relevant og akseptabel og er gjennomført i norsk rett gjennom vedlegg til sikkerhetsstyringsforskriften som er hjemlet i jernbaneloven.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 3. februar 2017.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom et nytt vedlegg til forskrift 11. april 2011 om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften). Endringsforskriften ble vedtatt av Statens jernbanetilsyn 14. februar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.01.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2014
Gjennomføringsfrist i EU
30.07.2015
Anvendelsesdato i EU
30.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 850-858
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro