Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/315 av 25. oktober 2022 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 (EU) med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/315 of 25 October 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) No 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordninger til EMIR vedrørende hvilken dato clearingplikten skal tre ikraft for visse typer kontrakter (OTC derivater), herunder mellom motparter i samme konsern hvor en av motpartene er etablert i et tredjeland og den andre motparten i Unionen. Datoen utsettes fra 30. juni 2022 til 30. juni 2025 i påvente av fastsettelsen av implementeringsforordninger (likeverdighetsbeslutninger) etter EMIR artikkel 13(2) for å sikre at ikke cleraringplikten trer i kraft før en slik beslutning foreligger. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen forventes gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger.

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
25.10.2022
Anvendelsesdato i EU
14.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2023
Anvendes fra i Norge
22.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0315
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro