Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/544 av 3. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av, for en begrenset periode, at det regulatoriske rammeverket som gjelder sentrale motparter i Det forente kongdømmet av Storbritannia og Nord-Irland, er likeverdig, i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/544 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen endrer en ekvivalensbeslutning truffet av Kommisjonen. Ekvivalensbeslutningen er truffet på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med tilhørende kommisjonsfordninger. Ekvivalensbeslutningen inneholdt opprinnelig en forutsetning om at det ikke skulle være inngått noen overgangsavtale mellom Storbritannia og EU og at det ikke skulle være truffet en beslutning om utsettelse av brexit-datoen. Endringsbeslutningen har nå tatt ut forutsetningen om at det ikke skulle være truffet en beslutning om utsettelse av brexit-datoen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring avbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Beslutningen er trådt i kraft i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.04.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.04.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.04.2019
Anvendes fra i Norge
12.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0544
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro