Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: forlengelse av en overgangsordning for pensjonssystemer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/962 av 6. mai 2021 om forlengelse av overgangsordningen for pensjonssystemer nevnt i artikkel 89 nr. 1, første avsnitt, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/962 of 6 May 2021 extending the transitional period referred to in Article 89(1), first subparagraph, of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende regler til Forordning (EU) 2012/648 (EMIR) som endret av Forordning (EU) 2019/834 (EMIR Refit).

Forordningen består av to artikler, hvorav artikkel 1 slår fast at overgangsperioden som fremgår av EMIR art. 89 (1) utvides til 18. juni 2022. Art. 89 (1) ble endret av EMIR Refit (Forordning (EU) 834/2019). Artikkel 2 er ikrafttredelsesbestemmelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten utvider overgangsperioden i EMIR art. 89 (1) slik den lyder etter endringene i EMIR Refit. EMIR Refit er tatt inn i EØS-avtalen, men foreløpig ikke i kraft. I innlemmelsesbeslutningen til EMIR Refit ble art. 89 (1) tilpasset slik at overgangsperioden løper fra to år etter at EMIR Refit er i kraft i EØS-avtalen. Den aktuelle utvidelsen av overgangsperioden vil derfor ikke ha noen virkning i EØS/EFTA-statene. Det er usikkert om det vil være nødvendig å gjennomføre rettsakten i norsk rett dersom den blir tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen aktører i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Overgangsperioden i art. 89 i EMIR Refit er tilpasset for EØS-avtalens vedkommende til å begynne å løpe to år fra EMIR Refit trer i kraft i EØS-avtalen. En utvidelse som gjør at overgangsperioden varer til 18. juni 2022 vil derfor ikke ha noen betydning for EØS/EFTA-landene ettersom det konstitusjonelle forbeholdet for EMIR Refit ikke er løftet ennå. Det er usikkert om det vil være behov for å gjennomføre rettsakten i norsk rett dersom den blir tatt inn i EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2021
Anvendelsesdato i EU
17.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet