Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/610 av 20. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder utvidelse av overgangsperioder relatert til pensjonsinnretninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/610 of 20 December 2016 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transitional periods related to pension scheme arrangements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold

Merknader
Forordningen er en underordnet rettsakt tilhørende europaparlamentet- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingsplikt og rapporteringsplikt.for handel i OTC-derivater.

I EMIR artikkel 89 nr. 1 er det gitt en treårig overgangsperiode for pensjonsinnretninger når det gjelder clearingplikt for OTC-derivater som bidrar til å redusere investeringsrisiko. Ved kommisjonsforordning 2015/1515 ble overgangsperioden forlenget med to år. Ved denne forordningen ble overgangsperioden forlenget ytterligere til 16. august 2018.

Rettslige konsekvenser
Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Når den innlemmes i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i nasjonal rett ved forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 andre ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen ut over at den utvider en overgangsperiode.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.​

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2016
Anvendelsesdato i EU
01.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av tilknyttede rettsakter) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0610
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro