Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1105 av 5. juli 2021 om anerkjennelsen av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Singapore med hensyn til derivattransaksjoner under tilsyn av Monetary Authority of Singapore som likeverdig med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1105 of 5 july 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Singapore for derivatives transactions supervised by the Monetary Authority of Singapore as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsfbeslutningen, dansk utgave)

(1) I artikel 13 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastlægges der en mekanisme, i henhold til hvilken Kommissionen har beføjelse til at vedtage ækvivalensafgørelser, hvorved et tredjelands retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer erklæres for ækvivalente med de krav, der er fastsat i artikel 4, 9, 10 og 11 i forordning (EU) nr. 648/2012, således at modparter, der indgår i en transaktion, som er omfattet af nævnte forordning, hvis mindst én af modparterne er etableret i det pågældende tredjeland, bør anses for at have opfyldt disse krav, hvis de overholder de krav, der er fastsat i det pågældende tredjelands retlige system. Endvidere bidrager ækvivalenserklæringen til at nå det overordnede mål med forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse systemiske risici og øge derivatmarkedernes gennemsigtighed ved at sikre en internationalt ensartet anvendelse af de principper, der er aftalt med tredjelandene, og som er fastsat i nævnte forordning.

(2) Ved artikel 11, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, suppleret med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2251, fastlægges Unionens retlige krav vedrørende rettidig bekræftelse af vilkårene for en OTC-derivataftale, gennemførelse af en porteføljekomprimering samt rammerne for porteføljeafstemning i forbindelse med OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (»CCP«). I de pågældende bestemmelser fastlægges desuden de forpligtelser vedrørende værdiansættelse og tvistbilæggelse, der finder anvendelse på disse aftaler (»operationelle risikoreduktionsteknikker«), samt forpligtelserne vedrørende udveksling af sikkerhedsstillelse (»marginer«) mellem modparter.

(3) For at et tredjelands retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige ordning kan anses for at være ækvivalent med Unionens ordning for så vidt angår operationelle risikoreduktionsteknikker og marginkrav, skal det materielle resultat af de gældende retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer være ækvivalent med Unionens krav i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 648/2012 og sikre beskyttelse af tavshedspligt, der svarer til den beskyttelse, der er fastsat i artikel 83 i nævnte forordning. Desuden skal de ækvivalente retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer anvendes effektivt på en retfærdig og ikke-fordrejet måde i det pågældende tredjeland. Denne ækvivalensvurdering omfatter derfor en kontrol af, om et tredjelands retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer sikrer, at OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP og er indgået af mindst én modpart, der er etableret i nævnte tredjeland, ikke udsætter de finansielle markeder i Unionen for et forhøjet risikoniveau og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(4) Denne afgørelse er ikke kun baseret på en sammenlignende analyse af de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige krav, der gælder i Singapore, men også på en vurdering af resultatet af disse krav og af deres evne til at reducere de risici, der følger af OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, på en måde, der anses for ækvivalent med resultatet af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(5) De retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer, der gælder i Singapore for ikke-centralt clearede derivataftaler, er fastsat i regulativerne om værdipapirer og futures (Securities and Futures (Licensing and conduct of business) Regulations) samt i retningslinjerne for krav til risikoreduktion for ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler (»Guidelines on risk mitigation requirements«) og i retningslinjerne for marginkrav for ikke-centralt clearede derivataftaler (»Guidelines on margins«) fra Monetary Authority of Singapore (»MAS«). Retningslinjerne for marginkrav trådte i kraft den 1. marts 2017, mens retningslinjerne om krav til risikoreduktion blev offentliggjort i april 2019. MAS er Singapores centralbank og finanstilsynsmyndighed og fører tilsyn med alle finansieringsinstitutter i Singapore, som omfatter banker, forretningsbanker, forsikringsselskaber, kapitalmarkedsmæglere, finansielle rådgivere og finansielle markedsinfrastrukturer. Den har jurisdiktion over OTC-derivater som omhandlet i artikel 2, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6) De operationelle risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, som fastsat i artikel 54B i Securities and Futures (Licensing and conduct of business) Regulations og i Guidelines on risk mitigation requirements fra MAS er næsten identiske med bestemmelserne i artikel 11, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 med hensyn til rettidig bekræftelse, værdiansættelse af kontrakter, porteføljekomprimering og -afstemning og tvistbilæggelse.

(7) For så vidt angår krav vedrørende rettidig bekræftelse, porteføljekomprimering og -afstemning, værdiansættelse og tvistbilæggelse, der finder anvendelse på OTC-derivater, som ikke cleares af en CCP, kan OTC-derivatreglerne i Guidelines fra MAS anses for ækvivalente med kravene i artikel 11, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 648/2012. Manglende overholdelse af retningslinjerne kan udløse en revision af den tilladelse, i henhold til hvilken de enheder, der er omfattet af retningslinjerne, opererer.

(8) Singapores marginregler finder anvendelse på OTC-derivataftaler som defineret i artikel 2, nr. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, med undtagelse af fysisk afviklede valutaterminsforretninger og swaps, faste fysisk afviklede valutatransaktioner i tilknytning til udveksling af en hovedstol ved hjælp af cross-currency swaps, fysisk afregnede råvarederivater indgået til kommercielle formål, ikke-clearede derivater uden en juridisk bindende nettingaftale, ikke-clearede derivater uden en juridisk bindende aftale om sikkerhedsstillelse, aktieoptioner og aktieindeksoptioner. Singapores marginregler kræver heller ikke nogen specifik behandling af strukturerede produkter, heriblandt dækkede obligationer og securitiseringer. I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og delegeret forordning (EU) 2016/2251 er valutaswaps og valutaterminsforretninger og udveksling af en hovedstol af valutaswaps undtaget fra kravene om initialmargin, og kun derivater i tilknytning til dækkede obligationer med henblik på risikoafdækning, derivater i tilknytning til visse securitiseringer og derivater med modparter i tredjelande, hvor der ikke kan sikres en retlig håndhævelse af nettingaftaler eller beskyttelse af sikkerhedsstillelse, såvel som enkeltaktieoptioner og indeksoptioner, er omfattet af undtagelser fra marginkravene. Denne afgørelse bør derfor ikke finde anvendelse på fysisk afviklede råvarederivater, der er indgået med henblik på kommercielle formål.

(9) De marginkrav, der er fastsat i Guidelines on margins, gælder for »personer, der er fritaget for at skulle have licens til at udføre kapitalmarkedstjenester i henhold til Section 99(1)(a) eller (b) i SFA« (»enhed omfattet af MAS«), som henviser til banker med licens i henhold til Singapores banklov og forretningsbanker. Stater, centralbanker, offentlige enheder, anerkendte multilaterale organer, organisationer eller enheder, Den Internationale Betalingsbank, Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling er undtaget fra udveksling af marginer i henhold til retningslinjerne. Definitionen af en »enhed omfattet af MAS« er derfor en del af definitionen af »finansiel modpart« i forordning (EU) nr. 648/2012. Denne afgørelse bør derfor omfatte de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer vedrørende operationel risikoreduktion og udveksling af forpligtelser vedrørende sikkerhedsstillelse, der finder anvendelse på enheder omfattet af MAS.

(10) Enheder omfattet af MAS skal udveksle variationsmarginer, hvis deres gennemsnitlige aggregerede notionelle beløb ved månedens udgang af ikkeclearede derivataftaler for marts, april og maj i året overstiger 5 mia. SGD, eller i tilfælde af en transaktion med en enhed omfattet af MAS, hvis gennemsnitlige aggregerede notionelle beløb ved månedens udgang af ikkeclearede derivataftaler for marts, april og maj i året overstiger denne tærskel. I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 skal alle modparter i en OTC-derivattransaktion, der ikke cleares af en CCP, udveksle variationsmarginer dagligt. Denne afgørelse bør derfor være betinget af udveksling af en variationsmargin for transaktioner, der gennemføres med enheder, der er omfattet af MAS, og som er underlagt Singapores marginregler.

(11) I henhold til Guidelines on margins bør udvekslingen af initial- og variationsmarginer (tilsammen »marginer«) finde sted inden for standardcyklussen for afvikling for den relevante type sikkerhedsstillelse, dog senest tre arbejdsdage efter transaktionsdatoen eller efter den dato, hvor marginerne skal genberegnes. I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 skal alle modparter i en OTC-derivataftale, der ikke cleares af en CCP, udveksle variationsmarginer dagligt eller justere den marginrisikoperiode, der anvendes til at beregne initialmarginen i overensstemmelse hermed. Der bør derfor fastsættes betingelser for variationsmarginer.

(12) I lighed med de krav, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2016/2251, skal enheder, der er omfattet af MAS i henhold til Guidelines on margins, og som har et aggregeret notionelt beløb af ikke-clearede OTC-derivater beregnet på konsolideret koncernniveau og eksklusive koncerninterne transaktioner for månederne marts, april og maj året før det år, hvor beregningen overstiger 13 mia. SGD, udveksle en initialmargin. Singapore har vedtaget den internationalt aftalte indfasningsplan for initialmarginkrav. Guidelines on margins indeholder også bestemmelser om et kombineret minimumsoverførselsbeløb for initial- og variationsmarginer på 800 000 SGD. Tærskelværdien i artikel 25 i delegeret forordning (EU) 2016/2251 er på 500 000 EUR. Under hensyntagen til den marginale forskel mellem disse valutaers værdi, bør beløbene anses for ækvivalente.

(13) Ligesom den standardiserede metode til beregning af initialmarginen, der er fastsat i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2016/2251, giver Singapores marginregler mulighed for at anvende en standardiseret model, der er ækvivalent med den model, der er fastsat i ovennævnte bilag. Alternativt kan interne modeller eller tredjeparters modeller anvendes til beregning af initialmarginen, hvis disse modeller indeholder visse specifikke parametre, herunder mindste konfidensintervaller og marginrisikoperioder samt visse historiske data, herunder stressperioder. Inden modparterne anvender en intern model eller en tredjepartsmodel, og inden de foretager ændringer heraf, skal de underrette MAS og fremlægge al relevant dokumentation, herunder modelmetoder, specifikationer og valideringsrapporter, der påviser, at modellen er i overensstemmelse med Guidelines on margins.

(14) Kravene i Singapores marginregler om anerkendt sikkerhedsstillelse og om, hvordan sikkerheden skal besiddes og holdes adskilt, kan anses for ækvivalente med de krav, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2016/2251. Singapores marginregler indeholder også en tilsvarende liste over anerkendt sikkerhedsstillelse samt krav om, at enheder omfattet af MAS med rimelighed diversificerer den sikkerhedsstillelse, som de opkræver, bl.a. ved at begrænse værdipapirer med lav likviditet for at undgå koncentration af sikkerhedsstillelse. De krav i Singapores marginregler, der finder anvendelse på værdiansættelse af sikkerhedsstillelse, er sammenlignelige med de krav, der er fastsat i artikel 19 i delegeret forordning (EU) 2016/2251.

(15) Med hensyn til det ækvivalente niveau for beskyttelse af tavshedspligt i Singapore er ansatte i MAS underlagt bestemmelser om tavshedspligt i Monetary Authority of Singapore Act (»lov om MAS«), som forbyder direktører, ledende personale, ansatte, konsulenter og agenter i MAS at videregive oplysninger, som de har fået kendskab til i forbindelse med udøvelsen af deres hverv. Derfor giver loven om MAS garantier for tavshedspligt, herunder for beskyttelsen af forretningshemmeligheder, som myndigheder deler med tredjeparter, som er ækvivalente med dem, der er fastsat i afsnit VIII i forordning (EU) nr. 648/2012. Således bør loven om MAS anses for at give et niveau for beskyttelse af tavshedspligt, som er ækvivalent med det, der sikres i forordning (EU) nr. 648/2012.

(16) Endelig har MAS med hensyn til effektivt tilsyn med og håndhævelse af de retlige rammer i Singapore hovedansvaret for at overvåge og håndhæve overholdelsen af retningslinjerne. Mas har beføjelse til at træffe en lang række tilsynsforanstaltninger for at bringe enhver overtrædelse af de gældende krav til ophør, som f.eks. advarselsskrivelser, afskedigelse af direktører, nægtelse af tilsynsgodkendelser eller begrænsninger af aktiviteter udført af enheder, der er omfattet af MAS. Disse foranstaltninger bør derfor anses for at sikre en effektiv anvendelse af de relevante retlige, reguleringsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer i henhold til Singapores OTC-derivatregler på en retfærdig og ikke-fordrejende måde, således at der sikres effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(17) Ved denne afgørelse anerkendes ækvivalensen af bindende krav, der er fastsat af MAS vedrørende OTC-derivataftaler, og som er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse. Kommissionen vil i samarbejde med ESMA regelmæssigt overvåge udviklingen af de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer for disse OTC-derivataftaler og den ensartede og effektive gennemførelse heraf med hensyn til rettidig bekræftelse, porteføljekomprimering og -afstemning, værdiansættelse, tvistbilæggelse og marginkrav for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, på grundlag af hvilke denne afgørelse er truffet. Som led i sin overvågningsindsats kan Kommissionen anmode MAS om at fremlægge oplysninger om udviklingen inden for regulering og tilsyn. Kommissionens kan foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis en relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den ækvivalenserklæring, der er truffet ved denne afgørelse. En sådan revurdering kan føre til ophævelse af denne afgørelse, hvilket igen automatisk vil have til følge, at modparterne gøres til genstand for alle de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012.

(18) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2021
Anvendelsesdato i EU
26.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet