Seveso I-direktivet 1996: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer

Tittel

Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer

Council Directive 96/82/EC on the Control of Major-Accident Hazards involving dangerous Substances. (Revision of Council Directive 82/501/EEC, Seveso)

Siste nytt

Rapport for 2012-2014 lagt fram av Kommisjonen 16.11.2017

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2009)

Sammendrag av innhold
I enhver landbasert virksomhet hvor det arbeides med giftige eller på andre måter farlige kjemikalier, kan det skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier. Uhell kan forekomme både ved produksjon, oppbevaring og under intern transport på virksomhetens område. Risiko for uhell med utslipp av farlige kjemikalier, og eventuell brann eller eksplosjon, kan reduseres ved at gode sikkerhetsforanstaltninger etableres. Direktiv 82/501/EØF og senere endringer i direktivene 87/216/EØF og 88/610/EØF, ble gjennomført ved forskrift 17. desember 1993 nr. 1155 om tiltak for å avverge storulykker i virksomheter som håndterer farlige stoffer. Et nytt og revidert direktiv, Seveso II 96/82/EF om kontroll med farene for storulykker med farlige kjemikalier, ble vedtatt 9. desember 1996. Ved direktiv 2003/105/EF ble det foretatt ytterligere endringer som er innarbeidet i foreliggende forskrift. Endringene besto i hovedsak i at anvendelsesområdet ble utvidet bl.a. ved at mengdekriteriene er endret og flere kjemikalier er omfattet. Direktivteksten i Seveso II-direktivet og i endringsdirektivet til Seveso II, ligger i stor grad til grunn for den norske teksten i 17. juni 2005 nr. 672 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Direktivet foreslås nå på nytt revidert og det forventes at Kommisjonen vil legge fram sitt forslag innen en periode på to år. Hovedendringen vil bli gjennomføringen av GHS-systemet (FNs harmoniserte system på kjemikalieområdet) i direktivets vedlegg I. Det er for øvrig enighet om at det ikke skal foretas noen omfattende revisjon, men kun presiseringer og justeringer hvor det er rimelig grad av enighet om dette.

Det er lagt fram et non-paper med innspill til revisjonen. Dokumentet er utarbeidet av Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Polen, Frankrike, Tsjekkia, Belgia og Nederland. I dokumentet foreslås noen hovedtemaer for revisjonen blant annet:

- Harmonisering i forhold til andre beslektede direktiver på området (bl.a. IPPC, ATEX og ECI direktiv 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifisering og utpeking av kritisk europeisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet))
- Det anbefales at direktivet fortsatt skal være rammepreget
- Det bør arbeides for at direktivet skal medføre mindre administrative byrder.

Merknader
Revisjonen av Seveso II direktivet må ses i sammenheng med annet beslektet arbeid innfor EU særlig direktiv 2008/114/EC om identifisering av kritisk infrastruktur (EPCIP-direktivet) og EUs handlingsplan på CBRN-området.

EPCIP-direktivet ble vedtatt 8. desember 2008. I den første fasen er direktivet begrenset til å omfatte energi- og transportsektoren. Oljeraffenerier og lagre vil etter hvert kunne omfattes og dermed også virksomheter som er underlagt Seveso II-direktivet. I forbindelse med at direktivet skal revideres i 2012, vil det vurderes om også andre sektorer skal omfattes av direktivet, herunder kjemikaliesektoren. Som en forberedelse til dette vil DG JLS i løpet av 2009 etablere en kjemikalieekspertgruppe som skal se på relevante kriterier og hvordan virksomheter kan påvirke hverandre i forhold til geografi og ulike sektorer. Se for øvrig eget EØS-notat om EPCIP.

Kommisjonen vedtok i juni 2009 en strategi knyttet til ”chemical, biological, radiological and nuclear risks and om bio-prepareness” (CBRN). Strategien vil være av interesse for virksomheter som faller inn under Seveso II-direktivet fordi de håndterer kjemikalier som kan misbrukes dersom de kommer i urette hender. Se for øvrig eget EØS-notat om CBRN-handlingsplanen.

Endringene i direktivet vil bli foreslått tatt inn i forskrift 17. juni 2005 nr. 672 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Denne forskriften har hjemmel både i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven). Dette innebærer at forslag til endringer fremmes ved Kgl.res. av Justis- og politidepartementet, med samtykke fra Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonen inviterte EU og EØS-landene til å komme med innspill på bakgrunn av ovennevnte non-paper. Koordineringsgruppen for storulykkevirksomheter, hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn og Næringslivets sikkerhetsorganinsasjon er representert, har blant annet spilt inn følgende:

- Det må være en enkel tilnærming når det gjelder harmoniseringen av GHS og Seveso II-direktivet for å unngå at det blir store tolkningsforskjeller innenfor EU- og EØS-landene.

- Slik direktivet er i dag er det mange krav som er rettet mot virksomheter som oppbevarer de farligste kjemikaliene og kjemikalier i store mengder (upper tier establishments), mens det for virksomheter som oppbevarer mindre farlige kjemikalier og kjemikalier i mindre mengder (lower tier establishments) stilles veldig få krav. I sitt innspill foreslår Norge et krav om at også lower tier establishments skal utarbeide beredskapsplaner, risikoanalyser og annen informasjon som kan brukes i arealplanlegging.

- Norge har en god del lagre som faller inn under Seveso II direktivet, som kun har til oppgave å laste og lagre kjemikalier. Det foreslås en enklere prosedyre for å oppfylle kravene i direktivet for disse virksomhetene.

- Det foreslås at både upper tier og lower tier virksomhetene får plikt til å informere allmennheten hvis de har potensiale for å forårsake storulykker som kan påvirke naboer.

Status
Det forventes at revisjonen blir et sentralt tema på neste møte i EUs storulykkekomité 21.- 23. oktober 2009. Kommisjonens endelige forslag forventes å bli lagt fram innen en periode på to år, men trolig med et første endringsforslag i 2010. De foreløpige endringsforslagene ligger nå til behandling i spesialutvalget for samfunnssikkerhet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.1996
Gjennomføringsfrist i EU
03.02.1999
Anvendelsesdato i EU
03.02.1999
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 9.7.1998, p. 84-106
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.11.1997
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.12.1997
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.02.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2005
Anvendes fra i Norge
01.07.2005

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0082
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro