Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/745/EU av 11. november 2011 som endrer beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU med hensyn til sektorer og delsektorer som anses for at være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje

Commission Decision 2011/745/EU of 11 November 2011 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage

Siste nytt

EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2012)

Sammendrag av innhold
For det første utvider rettsakten listen over sektorer som anses utsatt for vesentlig karbonlekkasje i henhold til beslutning 2010/2/EU (karbonlekkasjelisten), jf. kvotedirektivets artikkel 10a. Produksjon av murstein i bakt leire, saltproduksjon samt sektorene kakaopasta, kakaosmør og kakaopulver blir inkludert på listen.

For det andre opphever rettsakten Artikkel 1(2) i beslutning 2010/2/EU - om Kommisjonens plikt til å utføre en analyse av utvalgte sektorer i løpet av 2010 - da denne bestemmelsen ikke lenger har noen praktisk betydning.

For det tredje oppdaterer rettsakten tabellen i beslutning 2011/278/EU (reglene om tildeling av vederlagsfrie kvoter) for å reflektere at produksjon av murstein er inkludert på listen over sektorer som anses utsatt for karbonlekkasje.

Det vises for øvrig til omtale av regelverket om karbonlekkasje under EØS-notatet som omhandler beslutning 2010/2/EU (karbonlekkasjelisten).

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i artikkel 10a (1) og (13) i direktiv 2003/87/EF, kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Miljøverndepartementet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Når det gjelder konsekvenser av rettsakten antas det at Wienerberger AS - Bratsberg teglverk i Lunde, en norsk virksomhet som blant annet produserer murstein, vil kunne få en økt tildeling av vederlagsfrie kvoter som følge av at produksjon av murstein tas med på listen over aktiviteter som anses utsatt for karbonlekkasje. Dette vil innebære en økonomisk fordel for bedriften det gjelder.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 11. november 2011. Rettsakten har vært vurdert i Kommisjonens Climate Change Committee der Norge er representert med observatørstatus.

Rettsakten vil kreve en oppdatering av det relevante vedlegget i klimakvoteforskriften som gjennomfører karbonlekkasjelisten i norsk rett. Et utkast til forskriftsendringer som gjennomfører rettsakten ble sendt på offentlig høring 22. desember 2011. Høringen avdekket ingen innvendinger mot at rettsakten innlemmes i EØS-avtalen uten tilpasninger og gjennomføres i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.05.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2011
Anvendelsesdato i EU
07.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 732-735
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0745
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro