Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/9/EU av 11. mars 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i fellesskapets jernbanesystem

Commission Directive 2013/9/EU of 11 March 2013 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.12.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2013/9/EU av 11. mars 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i fellesskapets jernbanesystem (direktivet) går i korte trekk ut på å innføre tilgjengelighet ("accessibility") som et grunnleggende krav i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet). Bakgrunnen for dette er å oppfylle EUs forpliktelser etter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som EU er part i. I tillegg fremgår det av forordning (EF) nr. 1371/2007 (passasjerrettighetsforordningen) at stasjonsområder og tog skal være tilgjengelige for funksjonshemmede og personer med nedsatt bevegelighet. Det er derfor nødvendig å etablere tilgjengelighet som et grunnleggende krav, siden det vil gi en forankring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som gjelder for personer med nedsatt bevegelighet.

Endringene til samtrafikkdirektivet går ut på å legge til tilgjengelighet som et grunnleggende krav i vedlegg III til samtrafikkdirektivet. Det gjelder for delsystemene infrastruktur, rullende materiell, drift og trafikkstyring og telematikkapplikasjoner for persontrafikk.

Merknader
TSIen for personer med nedsatt bevegelighet er i dag tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. mai 2011 nr 540 om gjennomføring av vedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende « personer med nedsatt bevegelighet » i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (TSI-personer med nedsatt bevegelighet).

De grunnleggende kravene til jernbanesystemet er nedfelt i vedlegg III til forskrift 16. juni 2010 nr 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). De grunnleggende kravene er i dag:

• Sikkerhet
• Pålitelighet og tilgjengelighet
• Helse
• Miljøvern
• Teknisk forenlighet.

Ved en eventuell gjennomføring av direktivet i Norge vil det være nødvendig å endre vedlegg III til samtrafikkforskriften tilsvarende endringene i direktivet.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke ratifisert av Norge, men Stortinget har 19. mars 2013 enstemmig gitt samtykke til ratifikasjon.

Direktivet gir en bedre rettslig forankring av TSIen for personer med nedsatt beveglighet. I Norge er denne gruppens rettigheter regulert i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. TSIen for personer med nedsatt bevegelighet bidrar til å oppfylle lovens krav for stasjonsbygninger og persontog.

TSIens krav skal gjennomføres gradvis i henhold til en nasjonal gjennomføringsplan, slik at jernbanesystemet på sikt vil ivareta rettighetene til personer med nedsatt bevegelighet.

Administrative og økonomiske konsekvenser
En eventuell gjennomføring av direktivet vil ha små administrative konsekvenser for offentlige myndigheter, da det kun er nødvendig å gjøre mindre endringer i samtrafikkforskriften for å gjennomføre direktivet. For øvrig vil det være få konsekvenser av en gjennomføring av direktivet, siden TSIen for personer med nedsatt bevegelighet allerede er gjennomført i norsk rett.

Da de tekniske kravene til de berørte delene av jernbanesystemet allerede er innført ved TSIen for personer med nedsatt bevegelighet, vil ikke direktivet i seg selv medføre noen økte administrative eller økonomiske konsekvenser for private.

Da direktivet kan gjennomføres ved forskriftsendring, men ikke anses å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet, kan det grupperes i gruppe 2.

Det er ikke nødvendig å ta artikkel 103-forbehold i denne saken.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har ikke vært på høring.

Statens jernbanetilsyn har nylig gjennomført alminnelig høring av utkast fra Det europeiske jernbanebyrået (ERA) til revidert TSI for personer med nedsatt bevegelighet. Høringsinstansene var i hovedsak positive til utkastet, og understreker betydningen av å ha klare og tydelige krav på området. Flere av høringsinstansene understreket betydningen av å ha tydelige nasjonale mål for et universelt utformet jernbanesystem. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) sine hovedsynspunkter var at begrepene tilgjengelighet (accessibility) og universell utforming (universal design) bør benyttes som hovedinnretningsbegrep og gis en tydelig definisjon, og at tiltak beskrives og tidfestes med utgangspunkt i disse begrepene. Dette er forhold som må beskrives i den nasjonale gjennomføringsplanen for TSIen.

Vurdering
Direktivet forankrer et prinsipp som allerede er gjeldende, da det finnes en TSI på området som regulerer tilgjengeligheten til jernbanesystemet. Det medfører derfor i seg selv ingen reell endring av rettstilstanden, og ingen nye forpliktelser eller kostnader for offentlige eller private aktører utover det den formelle gjennomføringen krever. En tydeligere rettslig forankring av tilgjengelighet som et grunnleggende krav gir en sterkere forpliktelse til å gjøre jernbanesystemet mer tilgjengelig. Dette vil ikke bare komme personer med nedsatt bevegelighet, herunder funksjonshemmede, til gode. Alle reisende har nytte av løsninger som gir økt tilgjengelighet, og jernbanesystemet blir mer effektivt. Samlet sett vil derfor en gjennomføring av direktivet gi en positiv kost-nyttevurdering.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 11. mars 2013 og publisert i EU-tidende 12. mars 2013. I følge artikkel 3 skal det tre i kraft på den tyvende dagen etter publisering, dvs. 1. april 2013.

Artikkel 2 krever at medlemsstatene gjennomfører direktivet i nasjonal rett innen 1. januar 2014.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning 123/2013. Endringsforskrift ble vedtatt av Samferdselsdepartementet 11. desember 2013, med ikrafttredelse 1. januar 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2013
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 353-354
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2013
Anvendes fra i Norge
01.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro