Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/779 av 12. juni 2020 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av gjennomføringsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/779 of 12 June 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/250 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2016/797 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(2) For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen om, at de har til hensigt at forlænge gennemførelsesperioden for direktiv (EU) 2016/797 i henhold til direktivets artikel 57, stk. 2a, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 udsættes til den 31. oktober 2020.

(3) Gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 bør derfor ændres.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797.

(5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet