Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/779 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/779 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/250 as regards the dates of application following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold

I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Forordning (EU) 2020/779 forlenger dermed fristen for implementering av visse bestemmelser i gjennomføringsforordning 2019/250.

Direktiv (EU) 2016/797 ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for å vedta de nasjonale regler som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i artikkel 57 (1) i direktiv (EU) 2016/797. Artikkel 57 (2a) ble dermed lagt til i direktiv (EU) 2016/797 for å gi medlemsstater som allerede hadde utsatt gjennomføringsperioden for direktivet, i samsvar med artikkel 57 (2), muligheten til å utsette gjennomføringen ytterligere til 31. oktober 2020. For medlemsstatene som har varslet ERA og kommisjonen om deres intensjon om å forlenge gjennomføringsperioden for direktiv (EU) 2016/797 i samsvar med artikkel 57 (2a), bør gjennomføringen av visse bestemmelser i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 også utsettes til 31. oktober 2020. Forordning (EU) 2020/779 endrer derfor artikkel 11 og 12 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 (se forordning (EU) 2020/779 artikkel 1).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsforordning (EU 2019/250 og 2016/797 er en del av EUs fjerde jernbanepakke som ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og trådte i kraft 1. juni 2022. Forordning (EU) 2020/779 medfører ikke behov for endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har ikke vært på høring

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU 12. juni 2020

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0779
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro