Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk

Tittel

Statsstøtte til film og andre audiovisuelle verker

State aid for films and other audiovisual works

Siste nytt

Retningslinjer oppdatert av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2013)

Sammendrag av innhold
Bakgrunn Kommisjonen har foretatt en gjennomgang av regelverket for statsstøtte til film og audiovisuelle verker og kommet med utkast til nye retningslinjer. Audiovisuelle verker er en viktig del av å skape europeiske identiteter og reflekterer kulturmangfold i forskjellige tradisjoner. Produksjon av audiovisuelle verker er ikke kun kultur, men også en økonomisk aktivitet som må behandles i tråd med regelverket for offentligstøtte. Sammendrag av innhold Regelverket for statsstøtte til film og audiovisuelle verker legger til rette for å støtte slik produksjon i tråd med statsstøttereglene. Kommisjonen har i utkast til nye retningslinjer for statsstøtte til film og audiovisuelle verker foreslått å beholde muligheten for medlemsstatene til å pålegge territoriale forbruksforpliktelser opp til 80% av det samlede produksjonsbudsjettet. Men det er ikke lov til å legge begrensninger på opprinnelsen til varer eller tjenester. Utkastet til retningslinjer inneholder også et forslag om å utvide omfanget av aktiviteter som faller inn under retningslinjene. Det foreslås at alle faser i audiovisuelle verker inkluderes, fra konsept til levering til publikum. De tidligere reglene omfattet kun produksjonsstøtte. Sakkyndige instansers merknader Spesialutvalget for offentlig støtte har vært løpende informert om arbeidet med nye retningslinjer for statsstøtte til film og audiovisuelle verker .Utkast til nye retningslinjer har vært diskutert i Spesialutvalget i forbindelse med Kommisjonens høring.

Status
Kommisjonen har kommet med andre utkast til retningslinjer. Denne ble sendt ut til Spesialutvalget på høring. Kommisjonen avholdt det første møte i den rådgivende komité 14. mai 2013. Det er foreløpig uvisst når retningslinjene vil bli vedtatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.11.2013
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon