Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljøvern 2014-2020

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen. Retningslinjer for statsstøtte til miljøvern og energi 2014-2020

Communication from the Commission. Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.3.2023

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 09.04.2014)

Nye regler for statsstøtte til energi og miljø lagt fram
Europakommisjonen la i dag fram de nye retningslinjene for statsstøtte til energi- og miljøtiltak. Reglene skal gjelde fra 1. juni 2014, og er blant annet aktuelle i forbindelse med ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

På forhånd har det vært mye oppmerksomhet om i hvilket omfang den fornybare industrien fremdeles skal/bør motta nasjonale subsidier. I retningslinjene legger Kommisjonen blant annet opp til:

• Gradvis overgang til markedsbaserte mekanismer
• Fremme konkurranseevnen til energiintensiv industri, spesielt de som er utsatt for internasjonal konkurranse på grunn av miljøavgifter til fornybarsatsning
• Støtte til grensekryssende energiinfrastruktur for å fremme det indre markedet for energi
• Støtte for å sikre tilstrekkelig elektrisitetsproduksjon - et nytt tiltak knyttet til kapasitetsmekanismer

Videre står det: «At the same time the Commission will also simplify procedures to implement certain aid measures in the field of environmental protection and energy. It is foreseen that several categories of environmental and energy aid measures will be included in the upcoming revision of the General Block Exemption Regulation [...] Examples of these measures include certain forms of aid to promote of renewable energies or district heating, to clean up contaminated sites or to improve energy efficiency in buildings».

Tyskland har langt på vei fått gjennomslag for sitt ønske om å kunne frita den energiintensive industrien fra avgiftene som finansierer subsidiene til fornybar energi. Tirsdag la den tyske regjeringen fram sin reform av energipolitikken, Energiewende. Det vil bli mindre direkte støtte til fornybar energi og mer vekt på de mest lønnsomme fornybarprosjektene. Ifølge Europower kan reformen gjøre det lettere å få bygget strømkablene til Skandinavia og øke bruk av gasskraft.