Retningslinjer for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlig tjeneste

Tittel

Siste nytt

Retningslinjer for statsstøtte publisert i EØS-tillegget 26.4.2007

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra retningslinjenes innledning)

1. Det fremgår klart af De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis [1], at kompensation for offentlig tjeneste ikke udgør statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1, hvis den opfylder visse betingelser. Opfylder kompensationen for offentlig tjeneste ikke disse betingelser, og er de almindelige betingelser for anvendelse af artikel 87, stk. 1, opfyldt, udgør en sådan kompensation derimod statsstøtte.

2. Kommissionens beslutning nr. 2005/842/EF af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse fastsætter betingelserne for, hvornår visse former for kompensation for offentlig tjeneste udgør statsstøtte, der er forenelig med artikel 86, stk. 2, og fritager kompensation, der opfylder disse betingelser, for forhåndsanmeldelsespligten. Kompensation for offentlig tjeneste, der udgør statsstøtte og ikke falder ind under beslutning nr. 2005/842/EF om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, skal fortsat forhåndsanmeldes. Formålet med disse rammebestemmelser er at klarlægge, på hvilke betingelser en sådan statsstøtte kan være forenelig med fællesmarkedet i henhold til artikel 86, stk. 2.

3. Disse rammebestemmelser finder anvendelse på kompensation for offentlig tjeneste ydet til virksomheder i forbindelse med aktiviteter, der er underlagt reglerne i EF-traktaten, med undtagelse af transportsektoren samt public service-radioog tv-sektoren, der er omfattet af meddelelsen fra Kommissionen om anvendelse af statsstøttereglerne på public serviceradio- og tv-virksomhed.

4. Disse rammebestemmelser finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til særlige, mere restriktive bestemmelser om forpligtelser til offentlig tjeneste, der er indeholdt i fællesskabsretsakter og fællesskabsforanstaltninger for bestemte sektorer.

5. Disse rammebestemmelser finder anvendelse, medmindre andet gælder i henhold til de gældende fællesskabsbestemmelser om offentlige indkøb og konkurrencereglerne (særlig EF-traktatens artikel 81 og 82).

[1] Dommene i sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (»Altmark«), Sml. 2003, s. I-7747, og i de forenede sager C-34/01 – C-38/01, Enirisorse SpA mod Ministero delle Finanze, Sml. 2003, s. I-14243.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2005
Anvendelsesdato i EU
29.11.2005
Opphører å gjelde
28.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Anvendes fra i Norge
20.12.2005