Retningslinjer for selvregulerende tiltak utført av industrien

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2125 av 30. november 2016 om retningslinjer for selvregulerende tiltak utført av industrien under europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

Commission Recommendation (EU) 2016/2125 of 30 November 2016 on guidelines for self-regulation measures concluded by industry under Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council

Del av:

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 3.12.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommmandasjonen, dansk utgave)

(1) I artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 fastsættes det, at når et produkt opfylder de kriterier, der er angivet i artiklens stk. 2, omfattes det af en gennemførelsesforanstaltning eller en selvreguleringsforanstaltning.

(2) I artikel 15, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF anføres kriterierne for produkter, der skal omfattes af en gennemførelses- eller selvreguleringsforanstaltning, herunder at salget af produktet er af en væsentlig størrelse i Unionen (normalt over 200 000 enheder årligt), at det har en væsentlig miljøpåvirkning, og at der eksisterer et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger, navnlig hvor der ikke findes anden relevant EU-lovgivning, eller markedskræfterne svigter, og hvor der er stor forskel på de miljømæssige egenskaber for produkter med tilsvarende funktion, som allerede er på markedet.

(3) Ifølge artikel 17 i direktiv 2009/125/EF kan frivillige aftaler og andre selvreguleringsforanstaltninger fremlægges som alternativer til gennemførelsesforanstaltninger for en produktgruppe, og de skal som et minimum vurderes på grundlag af bilag VIII.

(4) Produkter bør undergives alternative fremgangsmåder som f.eks. industriens selvregulerende frivillige aftaler som omhandlet i direktiv 2009/125/EF, artikel 17, frem for obligatoriske gennemførelsesforanstaltninger, hvis de med en vis sandsynlighed vil kunne opfylde de politiske målsætninger hurtigere eller billigere end sidstnævnte.

(5) Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for selvregulerende foranstaltninger, der vedtages af industrien, med henblik på at fremme etableringen og gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger og sikre sammenhæng i de selvregulerende foranstaltninger.

(6) Retningslinjerne vedrører navnlig listen over vejledende kriterier i bilag VIII til direktiv 2009/125/EF, som Kommissionen kan anvende med henblik på at vurdere, om et selvregulerende initiativ kan accepteres som alternativ til gennemførelsesforanstaltninger, og som henviser til fri deltagelse, merværdi, repræsentativitet, kvantitetsbestemte mål og indfasningsmål, inddragelse af civilsamfundet, kontrol og rapportering, omkostningseffektiviteten ved forvaltningen af et selvregulerende initiativ, bæredygtighed og forenelighed mellem incitamenter.

(7) I bilag VIII til direktiv 2009/125/EF fastsættes det, at listen over de kriterier, det indeholder, ikke er udtømmende, og ifølge direktivets artikel 17 skal en selvreguleringsforanstaltning som et minimum vurderes på grundlag af bilag VIII. Retningslinjerne bør navnlig fokusere på, hvorledes selvreguleringsforanstaltningens funktion bør forvaltes, hvem der kan deltage, samt på information og kontrol, rapportering og overholdelse.

(8) Retningslinjerne er blevet drøftet med medlemsstater og interessenter i det konsultationsforum, der er nedsat i medfør af artikel 18 i direktiv 2009/125/EF.

(9) Som det kræves i bilag VIII til direktiv 2009/125/EF, punkt 6, bør selvregulerende foranstaltninger indeholde et velstruktureret rapporterings- og kontrolsystem. Kommissionen, der bistås af konsultationsforummet og af det udvalg, der er henvist til i artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF, bør kontrollere anvendelsen af de selvregulerende foranstaltninger og bør overveje at indføre obligatoriske gennemførelsesforanstaltninger, hvis målene for de selvregulerende foranstaltninger ikke bliver opfyldt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.11.2016
Anvendelsesdato i EU
23.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet