Retningslinjer for regional statsstøtte 2022-2027

Tittel

Kommisjonsmeddelelse av 19. april 2021 om retningslinjer for regional statsstøtte for 2022-2027

Commission communication of 19 April 2021 on guidelines for regional state aid for 2022-2027

Siste nytt

Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 1.12.2021 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 19.4.2021)

Statsstøtte: Kommissionen vedtager reviderede retningslinjer for regionalstøtte

Europa-Kommissionen har vedtaget reviderede EU-retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte ("retningslinjer for regionalstøtte"), der fastsætter regler for, hvornår medlemslandene kan yde statsstøtte til virksomheder til støtte for den økonomiske udvikling af ugunstigt stillede områder i EU, og samtidig sikrer lige konkurrencevilkår mellem medlemslandene. De reviderede retningslinjer træder i kraft den 1. januar 2022.

Retningslinjerne for regionalstøtte er de første af en række statsstøtteregler, der bliver revideret efter lanceringen af den europæiske grønne pagt og den europæiske industristrategi og den digitale strategi.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, som er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "De nye retningslinjer for regionalstøtte, som er blevet vedtaget i dag, vil gøre det muligt for medlemslandene at yde støtte til de mindst begunstigede europæiske regioner med henblik på at hjælpe dem med at komme på fod med andre regioner og nedbringe ulighederne hvad angår økonomisk velstand, indkomst og arbejdsløshed. Disse samhørighedsmålsætninger er helt centrale for Unionen. Vi har også øget mulighederne for, at medlemslandene kan yde støtte til regioner, som står over for at skulle omstille sig eller har strukturelle udfordringer i form af f.eks. affolkning. Retningslinjerne bidrager således nu fuldt ud til den grønne og den digitale omstilling, samtidig med at de sikrer lige vilkår mellem medlemslandene."

Regionalstøtte er et vigtigt redskab, som medlemslandene benytter til at styrke den regionale udvikling. Kommissionen vedtog de reviderede retningslinjer for regionalstøtte efter en evaluering af de nuværende regler, der blev gennemført i 2019, og en omfattende høring af alle interessenter om udkastet, herunder medlemslande, regionale og lokale myndigheder, erhvervssammenslutninger, interessegrupper, individuelle virksomheder og borgere.

De reviderede retningslinjer for regionalstøtte omfatter en række målrettede tilpasninger, der skal forenkle og indarbejde erfaringerne fra anvendelsen af de tidligere regler samt afspejle nye politiske prioriteter ifølge den europæiske grønne pagt og den europæiske industristrategi og digitale strategi. De vigtigste elementer i de reviderede retningslinjer er:

  • En øget samlet regionalstøttedækning til 48 % af EU's befolkning (tidligere 47 %) og en ajourført liste over støtteberettigede a)-områder og prædefinerede c)-områder på grundlag af de senest tilgængelige Eurostat-statistikker for BNP (2016-2018) og arbejdsløshed (2017-2019). De udpegelseskriterier for støtteberettigede områder, som har fungeret godt i den foregående periode, er blevet fastholdt. Samtidig vil medlemslandene få øget fleksibilitet til at udpege såkaldte ikkeprædefinerede c)-områder på kortene: Ud over de kriterier, der allerede var fastsat, har Kommissionen indført en forenkling, der gør det muligt for medlemslandene nemt at udpege som områder omfattet af den retfærdige omstilling, der har særlige omstillingsvanskeligheder, som ikkeprædefinerede c)-områder.
  • Øgede maksimale støtteintensiteter for at støtte målene i den europæiske grønne pagt og den digitale strategi ved at give mulighed for yderligere tilskyndelse til investeringer i ugunstigt stillede områder i EU. Desuden indeholder retningslinjerne flere støtteintensitetsbonusser: i) for regionerne i den yderste periferi, ii) for grænseområder, iii) for områder omfattet af den retfærdige omstilling i de mest ugunstigt stillede områder og iv) for områder med en befolkningstilbagegang. Der gælder også fortsat højere maksimale støtteintensiteter for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) end for store virksomheder.
  • Regionalstøttekortene vil være gyldige i perioden 2022-2027, og der er planlagt en midtvejsrevision i 2023 baseret på ajourførte statistikker, der tager højde for den seneste økonomiske udvikling og gør det muligt for regionerne at komme på fode igen efter krisen.
  • En generel forenkling af retningslinjernes struktur, en præcisering af nogle af definitionerne og af terminologien samt visse målrettede ændringer i lyset af den europæiske grønne pagt og af EU's industristrategi og digitale strategi. For eksempel er retningslinjernes sektorspecifikke anvendelsesområde blevet ajourført på linje med de kriterier, der anvendes til at afveje støttens positive virkning mod dens negative indvirkning på konkurrencen og samhandelen. Vurderingen kan nu også tage hensyn til andre positive og negative virkninger såsom et væsentligt bidrag til den grønne og den digitale omstilling eller visse dermed forbundne negative eksterne virkninger.

Samtidig indeholder retningslinjerne for regionalstøtte fortsat foranstaltninger til at sikre, at medlemslandene ikke bruger offentlige midler til at tilskynde til flytning af arbejdspladser fra et EU-medlemsland til et andet, hvilket er helt afgørende for at sikre fair konkurrence i det indre marked.

De reviderede retningslinjer for regionalstøtte træder i kraft den 1. januar 2022, hvilket giver medlemslandene tilstrækkelig tid til at udarbejde deres regionalstøttekort. Medlemslandene kan nu anmelde deres fremtidige regionalstøttekort til Kommissionen med forbehold af individuelle beslutninger.

Baggrund

Europa har altid været kendetegnet ved store regionale uligheder med hensyn til økonomisk velstand, indkomst og arbejdsløshed. Formålet med regionalstøtte er at fremme den økonomiske udvikling i ugunstigt stillede områder i Europa og samtidig sikre lige konkurrencevilkår mellem medlemslandene. 

I regionalstøtteretningslinjerne opstiller Kommissionen dels betingelserne for, hvornår regionalstøtte kan betragtes som forenelig med det indre marked, og dels kriterierne for udpegning af de områder, der opfylder betingelserne i artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (henholdsvis a)- og c)-områder). I bilagene til retningslinjerne udpeges de mest ugunstigt stillede regioner, såkaldte "a)-områder", som omfatter regionerne i den yderste periferi og regioner med et BNP pr. indbygger på under eller lig med 75 % af EU-gennemsnittet, og de "prædefinerede c)-områder", der repræsenterer tidligere "a)-områder" og tyndt befolkede områder.

Medlemslandene kan nu udpege såkaldte "ikkeprædefinerede c)-områder" op til en maksimal prædefineret c)-dækning (for hvilke der også findes opgørelser i bilag I og II til retningslinjerne) og i overensstemmelse med visse kriterier. Medlemslandene skal forelægge deres forslag til regionalstøttekort for Kommissionen med henblik på godkendelse.

Retningslinjerne indeholder derfor også regler for, hvordan medlemslandene skal udarbejde regionalstøttekort med henblik på at udpege de geografiske områder, hvor virksomheder kan modtage regional statsstøtte (støtteberettigede områder), og omfanget af støtten (støtteintensitet).

Evalueringen af retningslinjerne for regionalstøtte blev iværksat i januar 2019 som led i Kommissionens igangværende revision af konkurrencereglerne med henblik på reglernes tilpasning til de ændrede markedsforhold. Vurderingen fandt sted i forbindelse med en kvalitetskontrol af de statsstøtteregler, der blev vedtaget som led i pakken for modernisering af statsstøtte fra 2012, med henblik på at vurdere, om de nuværende regler stadig er egnede til formålet. Vurderingen var baseret på interne analyser foretaget af Kommissionen og offentlige høringer samt, i nogle tilfælde, undersøgelser udarbejdet af eksterne konsulenter eller målrettede høringer af specifikke interessenter.

Den 30. oktober 2020 offentliggjorde Kommissionen et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der sammenfattede resultaterne af denne evaluering. Det var evalueringens konklusion, at statsstøttekontrolsystemet og -reglerne generelt er egnede til formålet. For individuelle regler såsom retningslinjerne for regionalstøtte var der imidlertid behov for en vis tilpasning, også i lyset af den nylige lancering af den europæiske grønne pagt og EU's industristrategi og digitale strategi.

Da statsstøttereglerne er en afgørende del af den grønne omstilling – i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt og resultaterne af kvalitetskontrollen – bebudede Kommissionen, at revisionen af de relevante retningslinjer for statsstøtte kan forventes inden udgangen af 2021. Revisionen omfatter retningslinjerne for regionalstøtte, meddelelsen om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse,     rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation, retningslinjerne for risikofinansiering, miljø- og energiretningslinjerne og relevante bestemmelser i den generelle gruppefritagelsesforordning. De øvrige regler, der indgik i kvalitetskontrollen, vil blive revideret på mellemlang sigt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
23.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Annen informasjon