Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/1229 om tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin med hensyn til dens ikrafttredelse

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 23 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/1229 concerning the regulatory technical standards on settlement discipline, as regards its entry into force

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1229 præciseres specifikke foranstaltninger, der skal forebygge og håndtere afviklingsfejl og give incitament til afviklingsdisciplin. De pågældende foranstaltninger omfatter overvågning af afviklingsfejl samt inddrivelse og fordeling af bøder for afviklingsfejl. I delegeret forordning (EU) 2018/1229 præciseres ligeledes de operationelle detaljer i dækningskøbsproceduren.

(2) Delegeret forordning (EU) 2018/1229 skal træde i kraft den 1. februar 2021.

(3) Markedsdeltagerne har oplyst, at covid-19-pandemien har haft alvorlige konsekvenser for den overordnede gennemførelse af reguleringsprojekter og levering af informationsteknologisystemer, som er nødvendige for anvendelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229. I denne periode uden fortilfælde koncentrerer de finansielle institutioner sig om at gennemføre effektive beredskabsplaner for at sikre en robust daglig drift og modstandsdygtighed over for cyberangreb, hvilket har begrænset institutionernes IT-kapacitet til at gennemføre visse komplekse projekter, herunder dem, der er nødvendige for at opfylde kravene vedrørende afviklingsdisciplin i delegeret forordning (EU) 2018/1229. CSD'ers, deres deltageres og kunders anvendelse af sådanne krav i en sådan kontekst kunne medføre en øget risiko på det finansielle marked i stedet for at afbøde risikoen. De berørte parter bør derfor have mere tid til at afslutte de nødvendige forberedelser med henblik på anvendelsen af kravene vedrørende afviklingsdisciplin. I betragtning af den hidtil usete situation, som covid-19-pandemien har skabt, og de nødvendige ændringer af systemet, som CSD'er, deres deltagere og deres kunder bør underkastes for at opfylde de forskellige krav vedrørende afviklingsdisciplin, er det nødvendigt med en yderligere etårig udsættelse af den nuværende ikrafttrædelse af delegeret forordning (EU) 2018/1229.

(4) Delegeret forordning (EU) 2018/1229 bør derfor ændres.

(5) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(6) ESMA har ikke gennemført åbne offentlige høringer, da det ville blive anset for at være meget ude af proportioner i betragtning af omfanget og den forventede virkning af udsættelsen af ikrafttrædelsen af den delegerede forordning (EU) 2018/1229. ESMA har taget hensyn til tidligere input fra markedsdeltagerne, med hensyn til om de er parate til anvendelse af nævnte forordning. Under disse uforudsete omstændigheder haster det desuden med at skabe retssikkerhed vedrørende en ny dato for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229, således at markedsdeltagerne kan forberede sig på anvendelsen af nævnte forordning. ESMA har ikke desto mindre foretaget en analyse af de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at udsætte ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/1229 og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat ved artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010. Ved udarbejdelsen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder har ESMA også samarbejdet med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet