Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/95/EU av 22. oktober 2014 som endrer direktiv 2013/34/EU med hensyn til visse store foretaks og konserners offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om mangfold

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 7.5.2021 og tidligere av Island og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.7.2021

Photo: Pete Linforrth (Pixabay - CC0 Public Domain)

EU-direktivet fra 2014 om store bedrifters plikt til å offentliggjøre informasjon av ikke-økonomisk karakter, gjør endringer til det reviderte regnskapsdirektivet fra 2013. De to direktivene ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 2015 og 2016, men beslutningene krevde lovendringer og derfor parlamentssamtykke i Norge, Island og Liechtenstein for å tre i kraft. Informasjonsplikten gjelder forhold knyttet til miljø, sosiale forhold, personalforhold, menneskerettigheter, anti-korrupsjon, samt strategi og kontrollorganer knyttet til alder, kjønn, og kompetanse.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Direktiv 2014/95/EU endrer direktiv 2013/34/EU når det gjelder offentliggjøring av ikke-finansiell og mangfoldsinformasjon av enkelte store foretak og grupper.

Direktivet stiller krav om at store foretak som er av allmenn interesse og som på balansedagen har gjennomsnittlig antall ansatte gjennom regnskapsåret på mer enn 500, i årsberetningen skal inkludere en redegjørelse med informasjon som er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, ytelse, posisjon og innflytelse av dets virksomhet. Redegjørelsen skal minst omhandle miljø, sosiale forhold og personalforhold, respekt for menneskerettigheter, anti-korrupsjon og bestikkelsessaker. Redegjørelsen skal i enkelte tilfeller utarbeides på konsolidert nivå.

Videre følger det av direktivet at det i årsberetningen skal være en beskrivelse av mangfoldsstrategien som følges for foretakets administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan når det gjelder f.eks. alder, kjønn, utdannings- og yrkesbakgrunn. Målene for mangfoldsstrategien, hvordan den gjennomføres og resultatene i rapporteringsperioden skal også fremgå av beskrivelsen. Dersom det ikke anvendes noen slik strategi, skal rapporten inneholde en forklaring på hvorfor det er slik.

Vurdering
Det er i norsk rett vedtatt regler som langt på vei svarer til kravene i direktiv 2014/95/EU om såkalt rapportering om samfunnsansvar, se regnskapsloven § 3-3c. Det antas behov for mindre justeringer av bestemmelsen som følge av gjennomføring av nye EØS-regler som svarer til direktiv 2014/95/EU.

De nye EØS-reglene ventes ikke å få vesentlig økonomiske eller administrative konsekvenser for statlige myndigheter. Krav om rapportering om foretakenes arbeid med samfunnsansvar vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for rapporteringspliktige foretak. Det antas imidlertid at kostnadene ved rapportering etter de nye EØS-reglene ikke vil endres vesentlig sammenlignet med gjeldende krav om rapportering om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Status
Direktiv 2014/95/EU ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 39/2016 den 5. februar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2014
Gjennomføringsfrist i EU
06.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.12.2016
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 469-477
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
18.12.2020
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0095
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro