Regler for klageinstansen til Det europeiske kjemikalieagentur

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1238/2007 av 23. oktober 2007 om fastsettelse av regler for kvalifikasjonene til medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans

Commission Regulation (EC) No 1238/2007 of 23 October 2007 on laying down rules on the qualifications of the members of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innholdet:
For nærmer omtale av forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH - EUs nye kjemikalieregelverk - vises det til eget EØS-notat. Gjennom forordning (EF) nr. 1907/2006 gis det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) myndighet til å treffe individuelle beslutninger om registrering av kjemiske stoffer. Gjennom REACH forordningen er det dessuten opprettet en klageinstans (Board of Appeal) hvor avgjørelsene mht slike individuelle beslutninger kan påklages. Bestemmelser i forordning (EF) nr. 1907/2006 gir Kommisjonen myndighet til å vedta hvilke kvalifikasjoner som medlemmene av klageinstansen skal ha. Klageinstansens leder bør ha erfaring innen EU-rett.

Følgende kvalifikasjoner kreves av klageinstansen sine medlemmer:

1. Klageinstansen settes sammen av medlemmer med tekniske og juridiske kvalifikasjoner. Lederen for klageinstansen skal ha juridiske kvalifikasjoner.

2. De teknisk kvalifiserte medlemmene og deres varaer skal ha universitetseksamen eller tilsvarende kvalifikasjoner, samt inngående yrkeserfaring innenfor fagområdene risikovurdering, eksponeringsvurdering eller risikohåndtering i spørsmål om kjemiske stoffers helse- eller miljørisiko eller innenfor relaterte områder.

3. De juridisk kvalifiserte medlemmene og deres varaer skal ha juridisk embedseksamen og ha godkjent erfaring innen EU-rett.

Merknader:
Gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av REACH-forordningen gis det adgang for statsborgere i EFTA-statene til å kunne velges som medlemmer eller varamedlemmer til klageinstansen. Forordningen krever endring av forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og negrensning av kjemikalier (REACH). Norge deltar aktivet med i arbeidet med REACH, blant annet gjennom deltakels ei ECHAs styre og komiteer og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenklinger og anses som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1238/2007 ble vedtatt 23. oktober 2007 med ikrafttredelsesdato 24. oktober 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.10.2007
Anvendelsesdato i EU
24.10.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 94-94
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2009
Anvendes fra i Norge
04.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1238
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro