REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/675 av 2. mai 2018 om endring av tilleggene til vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til CMR-stoffer

Commission Regulation (EU) 2018/675 of 2 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mercury compounds in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2018)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B er forbudt i kjemikalier som selges til den generelle befolkningen. De aktuelle bestemmelsene fremkommer i postene 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til REACH. Disse stoffene er listet opp på tilleggene 1-6 i vedlegg XVII i samsvar med hvilken CMR-klassifisering de har.

Kommisjonsforordning 2018/675 inkluderer CMR-stoffene fra 10. ATP (dvs tekniske tilpasninger med klassifiseringer vedtatt i 2016) til CLP-forordningen, og formaldehyd fra 6. ATP til CLP, til tilleggene i vedlegg XVII til REACH, slik at disse stoffene også vil bli omfattet av omsetningsrestriksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

CLP-forordningen, inkludert omtalte 6. og 10. tekniske tilpasninger, er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer spesielt i forbindelse med stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, blant annet aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 13. oktober 2017. Rettsakten ble fastsatt 2. mai 2018 og publisert i Official Journal 4. mai 2018. Den er nå tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2018
Anvendelsesdato i EU
01.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0675
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro